Monitor Polski

M.P.2019.941

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 października 2019 r.

UCHWAŁA Nr 92
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia "Założeń do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030"

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  Przyjmuje się "Założenia do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030", zwane dalej "Założeniami", stanowiące załącznik do uchwały.
§  2.  Koordynowanie i nadzorowanie realizacji Założeń powierza się ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NIEDOBOROWI WODY NA LATA 2021-2027 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

grafika

Załącznik Nr  1

Wykaz inwestycji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, realizowanych lub planowanych do realizacji, służących poprawie retencji wód

Załącznik Nr  2

Wykaz inwestycji zgłoszonych w ramach opiniowania projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia "Założeń do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030"