Monitor Polski

M.P.2019.1054

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 listopada 2019 r.

UCHWAŁA Nr 105
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku"

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  Przyjmuje się "Strategię Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku", stanowiącą załącznik do uchwały.
§  2.  Traci moc:
1) uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) (M.P. poz. 75);
2) uchwała nr 277/2008 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia strategii ponadregionalnej "Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku".
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku