Monitor Polski

M.P.2019.1027

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 października 2019 r.

UCHWAŁA Nr 114
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  Przyjmuje się Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego, stanowiącą załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STRATEGIA ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO