§ 2. - Przyjęcie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). - M.P.2017.260 - OpenLEX

§ 2. - Przyjęcie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).

Monitor Polski

M.P.2017.260

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2017 r.
§  2. 
Traci moc uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020 (M.P. poz. 882).