§ 1. - Przyjęcie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). - M.P.2017.260 - OpenLEX

§ 1. - Przyjęcie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).

Monitor Polski

M.P.2017.260

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2017 r.
§  1. 
Przyjmuje się Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), stanowiącą załącznik do uchwały.