Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. oraz absolutorium dla Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2008.56.502

| Akt nienormatywny
Wersja od: 31 lipca 2008 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 lipca 2008 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów

I. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.

II. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej udziela Radzie Ministrów absolutorium za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.

III. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca uwagę na istotne nieprawidłowości w wykonaniu budżetu państwa w:

- części 29 - Obrona narodowa, w zakresie Służby Wywiadu Wojskowego,

- części 29 - Obrona narodowa, w zakresie Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

- części 36 - Skarb Państwa,

- części 52 - Krajowa Rada Sądownictwa,

- części 56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne.

IV. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się także do dysponentów poszczególnych części budżetowych o podjęcie działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz przedstawionych w opiniach komisji sejmowych.