Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 r. oraz absolutorium dla Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2004.33.579

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 sierpnia 2004 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 lipca 2004 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów

I.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 r.
II.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej udziela Radzie Ministrów absolutorium za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 r.