Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2001 r. oraz absolutorium dla Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2002.34.532

| Akt nienormatywny
Wersja od: 31 lipca 2002 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 lipca 2002 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2001 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów.

I. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2001 r.

II. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej udziela Radzie Ministrów absolutorium za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2001 r.

III. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca uwagę na istotne nieprawidłowości w wykonaniu budżetu państwa w:

- części 14 - Rzecznik Praw Dziecka,

- Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi,

- Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

- realizacji inwestycji wieloletnich,

- zakresie przychodów z prywatyzacji.

IV. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, udzielając absolutorium Radzie Ministrów, oświadcza, że dochody budżetowe na rok 2001 zostały zaplanowane na zbyt wysokim poziomie, w wyniku czego nastąpiło znaczne zaniżenie deficytu budżetu państwa. Efekty nietrafnej konstrukcji budżetu państwa na rok 2001 są odczuwane przez społeczeństwo polskie do chwili obecnej.