Przyjęcie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Monitor Polski

M.P.2005.34.468

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 czerwca 2005 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141 i Nr 85, poz. 728) uchwala się, co następuje:

Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności (kwiecień 2004 r. - marzec 2005 r.).

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.