§ 1. - Przyjęcie rocznego sprawozdania z realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za rok 2012.

Monitor Polski

M.P.2013.693

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 2013 r.
§  1.
Rada Ministrów przyjmuje sprawozdanie z realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za rok 2012, stanowiące załącznik do uchwały.