Monitor Polski

M.P.2019.1016

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 października 2019 r.

UCHWAŁA Nr 100
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku"

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  Przyjmuje się "Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku", zwany dalej "Programem", stanowiący załącznik do uchwały.
§  2.  Koordynowanie i nadzorowanie realizacji Programu powierza się ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku

grafika

Załącznik Nr  1

Załącznik Nr  2

Załącznik Nr  3

MAPA

Załącznik Nr  4

MAPA