§ 3. - Przyjęcie polityki publicznej pod nazwą "System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych oraz podjęcia zatrudnienia w zawodzie na lata 2022-2026".

Monitor Polski

M.P.2022.1237

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 grudnia 2022 r.
§  3. 
Monitorowanie realizacji Systemu zachęt powierza się ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.