Monitor Polski

M.P.2019.1024

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 października 2019 r.

UCHWAŁA Nr 90
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Badań Klinicznych na lata 2020-2025

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  Przyjmuje się Plan Rozwoju Badań Klinicznych na lata 2020-2025, zwany dalej "Planem", stanowiący załącznik do uchwały.
§  2.  Celem Planu jest rozwój krajowego rynku badań klinicznych oraz zdefiniowanie środków wsparcia o charakterze organizacyjnym, finansowym i normatywnym, a także wyodrębnienie obszarów wymagających wsparcia w przypadku niekomercyjnych badań klinicznych.
§  3.  Monitorowanie realizacji Planu powierza się ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Plan Rozwoju Badań Klinicznych na lata 2020-2025