Monitor Polski

M.P.2019.1060

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2019 r.

UCHWAŁA Nr 102
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia "Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030"

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  Przyjmuje się "Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2030", stanowiącą załącznik do uchwały.
§  2.  Traci moc "Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie" (M.P. z 2011 r. poz. 423).
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030