Monitor Polski

M.P.2018.1169

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2018 r.

UCHWAŁA Nr 161
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie przyjęcia dokumentu Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO - UCZESTNICTWO - SOLIDARNOŚĆ

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  Przyjmuje się dokument Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO - UCZESTNICTWO - SOLIDARNOŚĆ, zwany dalej "Polityką", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Polityka zawiera kierunki rozwoju polityki społecznej wobec osób starszych oraz ich wykonawców, a także stanowi element Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, koordynowanej przez ministra właściwego do spraw rozwoju.
§  3.  Monitorowanie realizacji Polityki powierza się ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.
§  4.  Traci moc uchwała nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 (M.P. z 2014 r. poz. 118).
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Polityka społeczna wobec osób starszych 2030.

BEZPIECZEŃSTWO - UCZESTNICTWO - SOLIDARNOŚĆ