Przygotowanie Obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Monitor Polski

M.P.1958.12.78

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 lutego 1958 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 18 lutego 1958 r.
w sprawie przygotowań Obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Zbliża się wielka rocznica dziejowa: Tysiąclecie Państwa Polskiego. Dziesięć wieków temu naród nasz wstąpił na szlak historii jako uformowana jedność państwowa o określonych granicach i wspólnej władzy zwierzchniej. Dziejopisarstwo uznało lata 960-966 za okres ukształtowania się Polski Piastowskiej.
W obliczu nadchodzącego tak doniosłego Jubileuszu Rada Państwa, świadoma znaczenia tradycji historycznej w życiu narodu, postanawia zwrócić się do Sejmu PRL z wnioskiem o podjęcie Uroczystej Uchwały ogłaszającej lata 1960-1966 okresem Obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Podejmując tę inicjatywę Rada Państwa kieruje się przekonaniem, że uroczystości poświęcone Tysiącleciu państwowości polskiej staną się wielkim przeżyciem całego narodu, pogłębią w nim świadomość chlubnego historycznego dziedzictwa, wzmocnią poczucie odpowiedzialności za dalsze losy Ojczyzny, pomnożą siły wewnętrzne niezbędne dla urzeczywistnienia dzieła budownictwa socjalizmu.

W granicach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej znajdują się prastare ziemie piastowskie. Odzyskaliśmy je dzięki ofiarnej krwi, przelanej przez najlepszych synów naszego narodu i jego sojuszników, na drodze urzeczywistnienia programu politycznego wysuniętego w walce z najeźdźcą hitlerowskim przez Polską Partię Robotniczą, a popartego przez wszystkie postępowe siły społeczeństwa, skupione wokół Krajowej Rady Narodowej. Obchody Wielkiego Jubileuszu w sposób szczególnie uroczysty zamanifestują przed światem organiczną jedność wszystkich ziem polskich zespolonych w granicach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Rada Państwa przyjmując na siebie ogólne kierownictwo i opiekę nad przygotowaniem Obchodów Tysiąclecia postanawia zwrócić się do Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu o współudział w tych pracach.