Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym. - M.P.1957.101.587 - OpenLEX

Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym.

Monitor Polski

M.P.1957.101.587

Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 1959 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO
z dnia 16 grudnia 1957 r.
w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym.

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301), art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 16, poz. 87) oraz §§ 2 i 3 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 października 1956 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw i ogólnych warunków dostawy (Monitor Polski Nr 89, poz. 1016) zarządza się, co następuje:
Zarządzenie dotyczy przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych rozdzielanych i nie rozdzielanych, wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
Ilekroć jest w zarządzeniu mowa:
1)
o CZPWB - należy przez to rozumieć Centralny Zarząd Przemysłu Wyrobów Blaszanych w Krakowie,
2)
o wojewódzkim przedsiębiorstwie "Arged" - należy przez to rozumieć wojewódzkie przedsiębiorstwo handlu artykułami gospodarstwa domowego "Arged", wymienione w załączniku nr 2 do zarządzenia,
3) 1
o rejonowej hurtowni - należy przez to rozumieć właściwą rejonową hurtownię podległą Centrali Handlowej Artykułów Metalowych i Elektrotechnicznych; wykaz rejonowych hurtowni podany jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.
1.
Wyroby blaszane dzielą się na:
1)
rozdzielane przez Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego,
2)
nie rozdzielane.
2.
Podział wyrobów blaszanych na rozdzielane i nie rozdzielane podany jest w załączniku nr 1 do zarządzenia.
Właściwą jednostką zbytu wyrobów blaszanych jest CZPWB.
W razie awarii jednostka właściwa do przyjmowania zamówień obowiązana jest zapewnić dostawę wyrobów blaszanych potrzebnych do usunięcia awarii, nawet jeżeli odbiorca nie jest uprawniony do otrzymania żądanego wyrobu na podstawie rozdzielnika lub asygnaty.
Jeżeli dla zapewnienia wykonania w pierwszej kolejności zamówień złożonych, w przypadkach awarii zachodzi konieczność przesunięcia wykonania innych zamówień na późniejszy termin, przesunięcie to zarządza CZPWB w porozumieniu z jednostkami, których zamówienia miałyby być przesunięte w wykonaniu na późniejszy termin, lub z ich jednostkami nadrzędnymi. Jeżeli do uzgodnienia nie dojdzie, przesunięcie to zarządza CZPWB. Niedotrzymanie terminu dostawy na skutek jego przesunięcia nie powoduje obowiązku ponoszenia kar umownych i innych skutków niedotrzymania umowy.
1.
Odbiorca, który w przypadku awarii składa zamówienia na wyroby blaszane rozdzielane nie oparte na przydziale, powinien równocześnie ze złożeniem zamówienia skierować do swego ministerstwa przez nadzorujący go centralny zarząd wniosek o przyznanie dodatkowego przydziału, dołączając kopię tego wniosku do zamówienia.
2.
Jeżeli ministerstwo wymienione w ust. 1 już rozdysponowało rezerwę przydziału, powinno w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku wystąpić o przyznanie dodatkowego przydziału.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą odbiorców wchodzących w skład resortów nie wymienionych w planach rozdziału.
Przepisy rozdziału 1 ogólnych przepisów o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw, stanowiących załącznik nr 1 do zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 października 1956 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw i ogólnych warunków dostawy (Monitor Polski Nr 89, poz. 1016), z wyjątkiem § 6 ust. 3, §§ 9-11, § 15 i §§ 18-24, stosuje się również do dostaw artykułów zaopatrzenie ludności.
Zamówienia złożone telefonicznie powinny być najpóźniej następnego dnia potwierdzone pisemnie przez każdą ze stron pod rygorem nieważności umowy.
1.
Zamówienia na wyroby blaszane należy składać CZPWB, właściwemu terenowo wojewódzkiemu przedsiębiorstwu "Arged", biuru sprzedaży lub zakładowi produkcyjnemu, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. 2
Właściwe terenowo jest to wojewódzkie przedsiębiorstwo "Arged" i rejonowa hurtownia, w których zasięgu terytorialnym położona jest siedziba odbiorcy.
3.
Zasięg terytorialny wojewódzkich przedsiębiorstw "Arged" i biur sprzedaży jest określony w wykazach stanowiących załączniki nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
1. 3
Przepisy § 10 nie dotyczą:
1)
odbiorców podległych Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Spraw Wewnętrznych, z wyjątkiem jednostek o charakterze handlowym,
2)
organizacji handlu zagranicznego,
3)
odbiorców na szczeblu hurtu rozprowadzających wyroby blaszane na cele rynkowe, wyznaczonych przez Ministerstwo Handlu Wewnętrznego,
4)
odbiorców podporządkowanych Zarządowi Zaopatrzenia Materiałowo-Technicznego Ministerstwa Zdrowia w zakresie wyrobów emaliowanych sanitarnych,
5)
zamawiających wyroby blaszane o charakterze indywidualnym.
2.
Odbiorcy wymienieni w ust. 1 składają zamówienia w CZPWB.
CZPWB upoważniony jest do wskazania innej jednostki właściwej do przyjęcia zamówienia niż określone w § 10 ust. 1 i § 11 ust. 2.
1.
CZPWB przekazuje do wykonania złożone mu zamówienia zakładom produkcyjnym, wojewódzkim przedsiębiorstwom "Arged" lub biurom sprzedaży, które zawierają umowy dostawy z odbiorcami.
2.
Zamiast zamówienia CZPWB może przesłać jednostkom wymienionym w ust. 1 zlecenie zawierające odpowiednie dane z zamówienia.
3.
W zależności od zapasów i warunków lokalnych wojewódzkie przedsiębiorstwa "Arged" i biura sprzedaży albo przyjmują zamówienia do wykonania dostawy ze swoich magazynów, albo przekazują je do wykonania w drodze organizowanych przez siebie tranzytowych dostaw z zakładów produkcyjnych bezpośrednio do odbiorców.
4.
Zamówienia na drobne ilości wyrobów blaszanych wojewódzkie przedsiębiorstwa "Arged" i biura sprzedaży mogą zlecać do realizacji współpracującym z nimi punktom sprzedaży detalicznej.
5.
W razie realizacji dostawy w drodze tranzytu lub za pośrednictwem punktu sprzedaży detalicznej umowa zawarta z odbiorcą ulega odpowiedniej zmianie.
1.
Zamówienia kwartalne składa się oddzielnie na pozycję wymienioną w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia:
1)
CZPWB -
a)
na 90 dni przed początkiem kwartału, w którym ma nastąpić dostawa, w razie składania zamówienia na wyroby nie rozdzielane,
b)
na 60 dni przed początkiem kwartału, w którym ma nastąpić dostawa, w razie składania zamówienia na wyroby rozdzielane,
2)
wojewódzkim przedsiębiorstwom "Arged" i biurom sprzedaży - na 90 dni przed początkiem kwartału, w którym ma nastąpić dostawa,
3)
zakładom produkcyjnym - na 90 dni przed początkiem kwartału, w którym ma nastąpić dostawa.
2.
Zamawiający wyroby blaszane o charakterze indywidualnym składają zamówienia całoroczne z podziałem na kwartały w terminie uzależnionym od zarządzenia władz w sprawie opracowania projektów planów gospodarczych, nie później jednak niż na 90 dni przed rozpoczęciem roku, w którym ma nastąpić dostawa.
Zamówienia przesyła się do CZPWB w pięciu egzemplarzach, a do biura sprzedaży i wojewódzkiego przedsiębiorstwa "Arged" - w trzech egzemplarzach.
1.
CZPWB przekazuje złożone we właściwym terminie zamówienia do wykonania bezpośredniemu dostawcy nie później niż na 20 dni przed początkiem kwartału, w którym ma nastąpić dostawa.
2.
O przekazaniu zamówienia CZPWB obowiązany jest zawiadomić zamawiającego.
3.
Dostawca, któremu przesłano zamówienie (zlecenie) do wykonania (ust. 1), prześle zamawiającemu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania, jeden egzemplarz zamówienia (zlecenia) po umieszczeniu na nim oświadczenia o akceptacji bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami zawartymi w protokole rozbieżności.
4.
Termin do akceptacji zamówienia (zlecenia) przesłanego wojewódzkiemu przedsiębiorstwu "Arged" i biuru sprzedaży upływa piątego dnia przed początkiem okresu, w którym dostawa ma być wykonana.
1.
Jeżeli przedmiot dostawy ma wady, odbiorca może:
1)
udzielić dostawcy dodatkowego terminu do dokonania naprawy lub uzupełnienia niekompletnego przedmiotu dostawy albo
2)
zażądać dostarczenia zamiast przedmiotów wadliwych przedmiotów dobrej jakości lub obniżenia ceny, albo
3)
odstąpić od umowy, jeżeli wykonanie umowy w późniejszym terminie stało się dla odbiorcy bezprzedmiotowe.
2.
Jeżeli dostawca dostarczył artykuł o mniejszej wartości użytkowej niż zastrzeżono w umowie, dostawca powinien na żądanie odbiorcy wyrównać straty przez dostarczenie dodatkowo i nieodpłatnie artykułów tego samego rodzaju w ilości w tym celu potrzebnej, o ile odbiorca nie zażądał obniżenia ceny.
3.
W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 dostawę uważa się za wykonaną dopiero po zakończeniu napraw, skompletowaniu przedmiotu dostawy lub dostarczeniu artykułów dobrej jakości albo dodatkowej ich ilości bądź obniżeniu ich ceny. Wykonanie tych czynności nie zwalnia dostawcy od obowiązku zapłaty kary za zwłokę w związku z otrzymaniem przez odbiorcę artykułu nieodpowiedniej jakości.
4.
Jeżeli odbiorca żąda obniżenia ceny z powodu wad, obniżenie następuje w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu dostawy z wadą pozostaje do wartości przedmiotu wolnego od wad.
5.
W razie ujawnienia fizycznych wad ukrytych w dostarczonym artykule dostawca poza obowiązkami wynikającymi z przepisów ust. 1-4 nie odpowiada za żadne inne szkody.
1.
Umowy zawarte w ramach rozdzielnika lub na podstawie asygnaty, nie wykonane do dnia 31 grudnia, podlegają wykonaniu w roku następnym, jeżeli odbiorca do dnia 10 stycznia zawiadomi dostawcę, że od umowy nie odstępuje. Dostawca, który nie wykonał umowy w poprzednim roku kalendarzowym, obowiązany jest do zapłaty kar za okres od dnia, w którym dostawa miała być wykonana, do dnia jej wykonania.
2.
Jeżeli przedmiotem umowy są wyroby blaszane indywidualne nie znajdujące zastosowania u innych odbiorców, a produkcja ich znajduje się w toku, odbiorca nie może odstąpić od umowy, jeżeli wykonawca zamówienia zawiadomił go w terminie do dnia 31 grudnia, że zamówienie wykona do końca I kwartału następnego roku.
1.
Odbiorca, który odstąpił od umowy z powodu wad przedmiotu dostawy albo zażądał dostawy innych przedmiotów zamiast wadliwych, powinien przedmiot postawić do dyspozycji dostawcy i wezwać go do zadysponowania nim w ciągu 14 dni od dnia wysłania wezwania.
2.
W razie nieotrzymania w terminie dyspozycji odbiorca może przedmiot dostawy oddać na przechowanie, zwrócić dostawcy na jego koszt i ryzyko lub sprzedać na rachunek dostawcy innej jednostce gospodarki uspołecznionej, jeżeli przedmiot dostawy jest wyrobem blaszanym nie rozdzielanym.
3.
Jeżeli przedmiot dostawy jest wyrobem blaszanym rozdzielanym, odbiorca może w przypadku, o którym mowa w ust. 1, oddać przedmiot dostawy na przechowanie lub zwrócić go dostawcy na jego koszt i ryzyko.
Dostawca lub odbiorca nie mają obowiązku dochodzenia kar, jeżeli ich wysokość z tytułu jednej dostawy nie przekracza 500 zł. W innych przypadkach zaniechanie dochodzenia kary lub wynagrodzenia rzeczywistej szkody w całości lub w części dopuszczalne jest tylko na podstawie umotywowanej i wydanej na piśmie decyzji organu nadrzędnego.
Strona, która nie wykonała zobowiązania lub wykonała je nienależycie, zobowiązana jest do zapłaty kar przewidzianych w ogólnych warunkach dostawy w obrocie krajowym, stanowiących załącznik nr 2 do zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 października 1956 r., wymienionego w § 8 niniejszego zarządzenia, lub wynagrodzenia rzeczywistej szkody, jeżeli rzeczywista szkoda jest wyższa od kary. Od obowiązku zapłaty kary można się zwolnić przez wykazanie, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło z powodu wypadku losowego (pożar itp.) lub braku materiałów pochodzenia zagranicznego, z których dostawą zalega centrala handlu zagranicznego bądź zagraniczny dostawca, albo w wyniku przesunięcia zarządzonego przez CZPWB, o którym mowa w § 6 niniejszego zarządzenia.
W sprawach przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym, nie uregulowanych niniejszym zarządzeniem, mają zastosowanie właściwe przepisy zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 października 1956 r., wymienionego w § 8 niniejszego zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą:
1)
w zakresie warunków dostawy wyrobów blaszanych - po upływie 30 dni od ich ogłoszenia,
2)
w zakresie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw - od dnia 1 stycznia 1958 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WYKAZ WYROBÓW BLASZANYCH ZBYWANYCH PRZEZ CENTRALNY ZARZĄD PRZEMYSŁU WYROBÓW BLASZANYCH

Lp.Nazwa artykułuJednostki właściwe do przyjmowania zamówieńUwagi
1234
Dział I. Naczynia kuchenne blaszane
1Naczynia emaliowanewojewódzkie przeds. "Arged"nie rozdzielane
2Naczynia aluminiowe""
3Naczynia gospodarskie ocynkowane""
4Wiadra ocynkowane""
Dział II. Różne artykuły gospodarstwa domowego
5Patelnie szlifowanewojewódzkie przeds. "Arged""
6Siatki i tarła""
7Tortownice""
8Latarnie wiatroodporne""
9Formy do ciastCZPWB"
Dział III. Wyroby przemysłowe emaliowane
10Części sygnałoweHuta Silesia"
11Termosybiuro sprzedaży"
12Inne (tace do parafiny, reflektory, daszki, inne emaliowane)Huta Silesia"
Fabryka Myszków"
Dział IV. Wyroby przemysłowe ocynkowane
13BeczkiCZPWBrozdzielane
14Bębny""
15Lutnie kopalniane"nie rozdzielane
16Transporterki"rozdzielane
17Bańki 5 i 10-lilrowebiuro sprzedażynie rozdzielane
18Bańki 25 i 50-litroweCZPWBrozdzielane
19Hoboki""
20Pojemniki na śmiecie"nie rozdzielane
21Ustępy kopalniane""
22Klatki do przewozu butelek""
23Inne (kubki do żywicy, czerpaki mączne)Fabryka Myszków"
Fabryka Chojnów"
Dział V. Wyroby przemysłowe ocynowane
24Konwie mleczarskieCZPWBrozdzielane
25Naczynia mleczarskie"nie rozdzielane
26Części zapasowe do konwiHuta Silesia"
Dział VI. Wyroby przemysłowe lakierowane
27BębnyCZPWBrozdzielane
28Japonki"nie rozdzielane
29Taczki żelaznebiuro sprzedaży"
30Wózki magazynowe" ""
31Oliwiarki Kayesa" ""
32Kanistry benzynowe" ""
33Inne (kosze na balony szklane, skrzynki pocztowe)Fabryka Chojnów"
Fabryka Małomice"
Dział VII. Wyroby przemysłowe nie pokryte
34BębnyCZPWBrozdzielane
35Hoboki""
36Formy na lódFabryka Gliwicenie rozdzielane
37Formy do wypieku chlebaHuta Silesia"
38Inne (czerpaki zbożowe)Fabryka Chojnów"
Dział VIII. Wyroby przemysłowe aluminiowe
39Garnki przędzalnicze, cewki włókienniczeFabryka Myszków"
Dział IX. Części dla przemysłu motoryzacyjnegoHuta Silesia"
Fabryka Olkusz"
Fabryka Gliwice"
Dział X. Opakowania konserwowe z blachy białej
40Puszki mięsneCZPWBrozdzielane
41Puszki szynkowe""
42Puszki na jaja i drób""
43Puszki rybne""
44Puszki na mleko i przetwory""
45Puszki owocowo-warzywne""
46Puszki kombinowane na mleko w proszku i "Ovovitinę"""
Dział XI. Wieczka do opakowań konserwowych z blachy białej
47Wieczka typu radzieckiegoCZPWB"
48Wieczka typu "Dalspo"""
49Wieczka typu "Feniks"""
Dział XII. Opakowania niekonserwowe z blachy białej
50Puszki cukierkoweCZPWBrozdzielane
51Puszki patentowe""
52Bańki i transporterki""
53Opakowania filmowe""
54Inne""
Dział XIII. Części opakowań
55Kapsle koronkoweCZPWBnie rozdzielane
56Nakrętki""
57Wieczka kaparowe""
58Kapsle aluminiowe""
59Inne""
Dział XIV. Opakowania lekkie z blachy czarnej i lakierowanej
60Puszki patentoweCZPWBrozdzielane
61Puszki cukierkowe""
62Wiadra na marmoladę""
63Pudełka na pastę do obuwia""
64Opakowania filmowe""
65Inne""
Dział XV. Opakowania lekkie blaszano-tekturowe
66Puszki patentoweCZPWBnie rozdzielane
67Puszki z nakładanym wieczkiem""
Objaśnienie skrótów użytych w wykazie:
skrót Huta SilesiaoznaczaRybnicką Fabrykę Wyrobów Metalowych - Huta Silesia w Rybniku, województwo katowickie,
" Fabryka Olkusz"Olkuską Fabrykę Naczyń Emaliowanych w Olkuszu, ul. Partyzantów 8,
" Fabryka Myszków"Myszkowską Fabrykę Naczyń Emaliowanych w Myszkowie, powiat zawierciański, województwo katowickie,
" Fabryka Gliwice"Gliwicką Fabrykę Wyrobów Blaszanych w Gliwicach, ul. Tarnogórska 13,
" Fabryka Chojnów"Dolnośląską Fabrykę Wyrobów Blaszanych w Chojnowie, ul. Kolejowa 25, województwo wrocławskie,
" Fabryka Małomice"Fabrykę Wyrobów Blaszanych w Małomicach, powiat szprotawski, województwo zielonogórskie,
" wojewódzkie przeds. "Arged""właściwe rejonowo wojewódzkie przedsiębiorstwo handlu artykułami gospodarstwa domowego "Arged", wymienione w załączniku nr 2 do zarządzenia,
" biuro sprzedaży"właściwe rejonowo biuro sprzedaży, wymienione w załączniku nr 3 do zarządzenia,
" CZPWB"Centralny Zarząd Przemysłu Wyrobów Blaszanych.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WYKAZ WOJEWÓDZKICH PRZEDSIĘBIORSTW HANDLU ARTYKUŁAMI GOSPODARSTWA dOMoWego "arged" PROWADZĄCYCH SPRZEdaż WYROBÓW BLASZANYCH WRAZ Z ZASIĘGIEM ICH DZIAłANIA

Lp.Adresy wojewódzkich przedsiębiorstw handlu artykułami gospodarstwa domowego "Arged"Terytorialny zasięg działania
1Warszawa, ul. Objazdowa 2m. st. Warszawa i województwo warszawskie
2Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 34województwo bydgoskie
3Poznań, ul. Gąsiorowskich 6m. Poznań i województwo poznańskie
4Łódź, ul. Piotrkowska 210m. Łódź i województwo łódzkie
5Radom, ul. Żeromskiego 51województwo kieleckie
6Lublin, ul. Przemysłowa 12województwo lubelskie
7Białystok, ul. Kolejowa 4awojewództwo białostockie
8Olsztyn, ul. Kołobrzeska 15województwo olsztyńskie
9Gdynia, ul. 10 Lutego 19województwo gdańskie
10Koszalin, ul. Zwycięstwa 40województwo koszalińskie
11Szczecin, ul. Ks. Jaromira 12województwo szczecińskie
12Gorzów Wlkp., ul. Wasilewskiej 3województwo zielonogórskie
13Wrocław, ul. Oławska 2/23m. Wrocław i województwo wrocławskie
14Opole, ul. Ostrówek 19województwo opolskie
15Chorzów, ul. Wolności 44województwo katowickie
16Rzeszów, ul. Ks. Augusta 48awojewództwo rzeszowskie
17Kraków, ul. Św. Anny 3m. Kraków i województwo krakowskie

ZAŁĄCZNIK  Nr 3 4

WYKAZ HURTOWNI PROWADZĄCYCH SPRZEDAŻ WYROBÓW BLASZANYCH WRAZ Z ZASIĘGIEM ICH DZIAŁANIA

Lp.HurtowniaTerytorialny zasięg działania
1.Hurtownia Artykułów Metalowych i Elektrotechnicznych

Białystok, Szosa Wschodnia 115

województwo białostockie
2.Hurtownia Artykułów Metalowych

Gdańsk, Długi Targ 33/34

województwo gdańskie i olsztyńskie
3.Hurtownia Artykułów Metalowych

Katowice, Paderewskiego 27

województwo katowickie
4.Hurtownia Artykułów Metalowych

Kraków, Kopernika 6

m. Kraków i województwo krakowskie
5.Hurtownia Artykułów Metalowych i Elektrotechnicznych

Lublin, ul. Boczna Obrońców Pokoju 3

województwo lubelskie
6.

^

Hurtownia Artykułów Metalowych

Łódź, Brakowa 12

województwo łódzkie i m. Łódź
7.

^

Hurtownia Artykułów Metalowych

Poznań, Szewska 18

m. Poznań oraz województwo poznańskie i województwo zielonogórskie
8.

^

Hurtownia Artykułów Metalowych

Radom, Żeromskiego 12

województwo kieleckie
9.

^

Hurtownia Artykułów Metalowych i Elektrotechnicznych

Rzeszów, ul. Langiewicza

województwo rzeszowskie
10.

^

Hurtownia Artykułów Metalowych i Elektrotechnicznych

Szczecin, ul. Kaszubska 5

województwo szczecińskie
11.

^

Hurtownia Artykułów Metalowych

Toruń, 22 Lipca 33/35

województwo bydgoskie
12.

^

Hurtownia Artykułów Instalacyjno-Sanitarnych

Warszawa, ul. Kolejowa 15/17

m. st. Warszawa i województwo warszawskie
13.

^

Hurtownia Artykułów Metalowych

Wrocław, Tęczowa 79/81

m. Wrocław, województwo wrocławskie i województwo opolskie"
1 § 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 29 stycznia 1959 r. (M.P.59.17.75) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 lutego 1959 r.
2 § 10 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 29 stycznia 1959 r. (M.P.59.17.75) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 lutego 1959 r.
3 § 11 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 29 stycznia 1959 r. (M.P.59.17.75) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 lutego 1959 r.
4 Załącznik Nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 29 stycznia 1959 r. (M.P.59.17.75) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 lutego 1959 r.