§ 7. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym. - M.P.1957.101.587 - OpenLEX

§ 7. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym.

Monitor Polski

M.P.1957.101.587

Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 1959 r.
§  7.
1.
Odbiorca, który w przypadku awarii składa zamówienia na wyroby blaszane rozdzielane nie oparte na przydziale, powinien równocześnie ze złożeniem zamówienia skierować do swego ministerstwa przez nadzorujący go centralny zarząd wniosek o przyznanie dodatkowego przydziału, dołączając kopię tego wniosku do zamówienia.
2.
Jeżeli ministerstwo wymienione w ust. 1 już rozdysponowało rezerwę przydziału, powinno w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku wystąpić o przyznanie dodatkowego przydziału.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą odbiorców wchodzących w skład resortów nie wymienionych w planach rozdziału.