§ 2. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym. - M.P.1957.101.587 - OpenLEX

§ 2. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym.

Monitor Polski

M.P.1957.101.587

Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 1959 r.
§  2.
Ilekroć jest w zarządzeniu mowa:
1)
o CZPWB - należy przez to rozumieć Centralny Zarząd Przemysłu Wyrobów Blaszanych w Krakowie,
2)
o wojewódzkim przedsiębiorstwie "Arged" - należy przez to rozumieć wojewódzkie przedsiębiorstwo handlu artykułami gospodarstwa domowego "Arged", wymienione w załączniku nr 2 do zarządzenia,
3) 1
o rejonowej hurtowni - należy przez to rozumieć właściwą rejonową hurtownię podległą Centrali Handlowej Artykułów Metalowych i Elektrotechnicznych; wykaz rejonowych hurtowni podany jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.
1 § 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 29 stycznia 1959 r. (M.P.59.17.75) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 lutego 1959 r.