§ 19. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym. - M.P.1957.101.587 - OpenLEX

§ 19. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym.

Monitor Polski

M.P.1957.101.587

Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 1959 r.
§  19.
1.
Odbiorca, który odstąpił od umowy z powodu wad przedmiotu dostawy albo zażądał dostawy innych przedmiotów zamiast wadliwych, powinien przedmiot postawić do dyspozycji dostawcy i wezwać go do zadysponowania nim w ciągu 14 dni od dnia wysłania wezwania.
2.
W razie nieotrzymania w terminie dyspozycji odbiorca może przedmiot dostawy oddać na przechowanie, zwrócić dostawcy na jego koszt i ryzyko lub sprzedać na rachunek dostawcy innej jednostce gospodarki uspołecznionej, jeżeli przedmiot dostawy jest wyrobem blaszanym nie rozdzielanym.
3.
Jeżeli przedmiot dostawy jest wyrobem blaszanym rozdzielanym, odbiorca może w przypadku, o którym mowa w ust. 1, oddać przedmiot dostawy na przechowanie lub zwrócić go dostawcy na jego koszt i ryzyko.