§ 18. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym. - M.P.1957.101.587 - OpenLEX

§ 18. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym.

Monitor Polski

M.P.1957.101.587

Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 1959 r.
§  18.
1.
Umowy zawarte w ramach rozdzielnika lub na podstawie asygnaty, nie wykonane do dnia 31 grudnia, podlegają wykonaniu w roku następnym, jeżeli odbiorca do dnia 10 stycznia zawiadomi dostawcę, że od umowy nie odstępuje. Dostawca, który nie wykonał umowy w poprzednim roku kalendarzowym, obowiązany jest do zapłaty kar za okres od dnia, w którym dostawa miała być wykonana, do dnia jej wykonania.
2.
Jeżeli przedmiotem umowy są wyroby blaszane indywidualne nie znajdujące zastosowania u innych odbiorców, a produkcja ich znajduje się w toku, odbiorca nie może odstąpić od umowy, jeżeli wykonawca zamówienia zawiadomił go w terminie do dnia 31 grudnia, że zamówienie wykona do końca I kwartału następnego roku.