§ 17. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym. - M.P.1957.101.587 - OpenLEX

§ 17. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym.

Monitor Polski

M.P.1957.101.587

Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 1959 r.
§  17.
1.
Jeżeli przedmiot dostawy ma wady, odbiorca może:
1)
udzielić dostawcy dodatkowego terminu do dokonania naprawy lub uzupełnienia niekompletnego przedmiotu dostawy albo
2)
zażądać dostarczenia zamiast przedmiotów wadliwych przedmiotów dobrej jakości lub obniżenia ceny, albo
3)
odstąpić od umowy, jeżeli wykonanie umowy w późniejszym terminie stało się dla odbiorcy bezprzedmiotowe.
2.
Jeżeli dostawca dostarczył artykuł o mniejszej wartości użytkowej niż zastrzeżono w umowie, dostawca powinien na żądanie odbiorcy wyrównać straty przez dostarczenie dodatkowo i nieodpłatnie artykułów tego samego rodzaju w ilości w tym celu potrzebnej, o ile odbiorca nie zażądał obniżenia ceny.
3.
W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 dostawę uważa się za wykonaną dopiero po zakończeniu napraw, skompletowaniu przedmiotu dostawy lub dostarczeniu artykułów dobrej jakości albo dodatkowej ich ilości bądź obniżeniu ich ceny. Wykonanie tych czynności nie zwalnia dostawcy od obowiązku zapłaty kary za zwłokę w związku z otrzymaniem przez odbiorcę artykułu nieodpowiedniej jakości.
4.
Jeżeli odbiorca żąda obniżenia ceny z powodu wad, obniżenie następuje w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu dostawy z wadą pozostaje do wartości przedmiotu wolnego od wad.
5.
W razie ujawnienia fizycznych wad ukrytych w dostarczonym artykule dostawca poza obowiązkami wynikającymi z przepisów ust. 1-4 nie odpowiada za żadne inne szkody.