§ 16. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym. - M.P.1957.101.587 - OpenLEX

§ 16. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym.

Monitor Polski

M.P.1957.101.587

Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 1959 r.
§  16.
1.
CZPWB przekazuje złożone we właściwym terminie zamówienia do wykonania bezpośredniemu dostawcy nie później niż na 20 dni przed początkiem kwartału, w którym ma nastąpić dostawa.
2.
O przekazaniu zamówienia CZPWB obowiązany jest zawiadomić zamawiającego.
3.
Dostawca, któremu przesłano zamówienie (zlecenie) do wykonania (ust. 1), prześle zamawiającemu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania, jeden egzemplarz zamówienia (zlecenia) po umieszczeniu na nim oświadczenia o akceptacji bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami zawartymi w protokole rozbieżności.
4.
Termin do akceptacji zamówienia (zlecenia) przesłanego wojewódzkiemu przedsiębiorstwu "Arged" i biuru sprzedaży upływa piątego dnia przed początkiem okresu, w którym dostawa ma być wykonana.