§ 10. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym. - M.P.1957.101.587 - OpenLEX

§ 10. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym.

Monitor Polski

M.P.1957.101.587

Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 1959 r.
§  10.
1.
Zamówienia na wyroby blaszane należy składać CZPWB, właściwemu terenowo wojewódzkiemu przedsiębiorstwu "Arged", biuru sprzedaży lub zakładowi produkcyjnemu, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. 2
Właściwe terenowo jest to wojewódzkie przedsiębiorstwo "Arged" i rejonowa hurtownia, w których zasięgu terytorialnym położona jest siedziba odbiorcy.
3.
Zasięg terytorialny wojewódzkich przedsiębiorstw "Arged" i biur sprzedaży jest określony w wykazach stanowiących załączniki nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
2 § 10 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 29 stycznia 1959 r. (M.P.59.17.75) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 lutego 1959 r.