Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunki dostawy łożysk tocznych i części łożysk tocznych.

Monitor Polski

M.P.1957.73.444

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO
z dnia 15 lipca 1957 r.
w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw i warunków dostawy łożysk tocznych i części łożysk tocznych.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 16, poz. 87), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o utworzeniu przy Radzie Ministrów Komisji Planowania i o zniesieniu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. Nr 54, poz. 244) oraz § 2 i § 3 ust. 1 pkt 2 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 października 1956 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw i ogólnych warunków dostawy (Monitor Polski Nr 89, poz. 1016) zarządza się, co następuje:
1.
Wszystkie dostawy łożysk tocznych i części łożysk tocznych wykonują Biuro Zbytu Łożysk Tocznych w Warszawie oraz ekspozytury Biura Zbytu Łożysk Tocznych według podziału rejonowego, wymienionego w załączniku nr 1 - na podstawie zamówień odbiorców składanych w 3 egzemplarzach.
2.
O potrzebie uprzedniego dokonywania uzgodnień dostaw łożysk tocznych i ich części decyduje Biuro Zbytu Łożysk Tocznych.
1.
Łożyska toczne dzielą się na:
1)
rozdzielane według planu sporządzanego przez Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego,
2)
nie rozdzielane.
2.
Łożyskami tocznymi rozdzielanymi są łożyska objęte grupami materiałowymi 1-6 część I wykazu łożysk tocznych i części łożysk tocznych, stanowiącego załącznik nr 2, a przeznaczone na cele produkcyjne dla odbiorców podległych ministerstwom wymienionym w załączniku nr 3 i Centralnemu Związkowi Spółdzielczości Pracy.
3.
Nie podlegają rozdzielnictwu:
1)
łożyska toczne objęte grupami materiałowymi 7-13 część I wykazu łożysk tocznych i części łożysk tocznych - bez względu na przeznaczenie i odbiorcę;
2)
łożyska toczne objęte grupami materiałowymi 1-6 część I wykazu łożysk tocznych i części łożysk tocznych, a przeznaczone dla odbiorców, o których mowa w ust. 2, na inne cele niż produkcyjne, jak np. na cele wymiany, na cele naukowo-badawcze, oraz łożyska toczne dla pozostałych odbiorców - bez względu na przeznaczenie;
3)
wszelkie części łożysk tocznych, wymienione w części II wykazu łożysk tocznych i części łożysk tocznych - bez względu na odbiorcę.
Zamówienia na łożyska toczne objęte grupami materiałowymi 1-6 i na części łożysk tocznych wymienione w załączniku nr 2 należy składać:
1)
na cele produkcyjne - do Biura Zbytu Łożysk Tocznych w Warszawie w terminie 60 dni przed początkiem kwartału, w którym ma nastąpić dostawa;
2)
na inne cele - do rejonowo właściwych ekspozytur Biura Zbytu Łożysk Tocznych:
a)
na 45 dni przed początkiem kwartału, w którym ma nastąpić dostawa - w przypadku potrzeb wynikających z planów średnich i kapitalnych remontów,
b)
doraźnie - w przypadkach awarii oraz potrzeb wynikających z remontów bieżących.
Zamówienia na łożyska toczne objęte grupami materiałowymi 7-13, wymienionymi w załączniku nr 2, oraz na łożyska toczne w specjalnym wykonaniu, objęte wszystkimi grupami materiałowymi (o powiększonych lub pomniejszonych luzach, podwyższonej dokładności wykonania, z koszami masywnymi lub z tworzyw sztucznych), zarówno na cele produkcyjne, jak i inne cele - należy składać do Biura Zbytu Łożysk Tocznych w Warszawie w terminie 180 dni przed początkiem roku, w którym ma nastąpić dostawa.
Jeżeli zamówienie na łożyska toczne i ich części złożone w terminie nie będzie mogło być przyjęte do wykonania przez właściwą jednostkę wskazaną w § 1 - właściwa jednostka zawiadomi o tym odbiorcę najpóźniej na 5 dni przed początkiem okresu, w którym miała nastąpić dostawa.
W sprawach przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw i warunków dostawy łożysk tocznych i ich części nie uregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie właściwe przepisy zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 października 1956 r. w sprawie przydziałów rozdzielników, uzgodnień dostaw i ogólnych warunków dostawy (Monitor Polski Nr 89, poz. 1016) - z wyłączeniem spraw dotyczących dostawy łożysk tocznych i części łożysk tocznych pochodzących z importu, do których mają zastosowanie przepisy zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 1 czerwca 1951 r. w sprawie ogólnych warunków dostaw związanych z obrotem handlowym z zagranicą (Biuletyn PKPG Nr 18, poz. 170).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia i odnosi się do zamówień z terminem dostawy po dniu 1 stycznia 1958 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1.

WYKAZ TERYTORIALNEGO ZASIĘGU EKSPOZYTUR BIURA ZBYTU ŁOŻYSK TOCZNYCH W WARSZAWIE, ul. Krakowskie Przedmieście 47/51.

Ekspozytura Biura Zbytu Łożysk Tocznych i jej adres:Przyjmuje zamówienia odbiorców z terenu
1. Ekspozytura Biura Zbytu Łożysk Tocznych w Warszawie, ul. Krochmalna 83a/85, tel. 32-14-97m.st. Warszawy
województwawarszawskiego
"kieleckiego
"lubelskiego
"białostockiego
"olsztyńskiego
"gdańskiego
2. Ekspozytura Biura Zbytu Łożysk Tocznych w Poznaniu, pl. Wolności 17, tel. 27-75m. Poznania
województwapoznańskiego
"koszalińskiego
"szczecińskiego
"zielonogórskiego
3. Ekspozytura Biura Zbytu Łożysk Tocznych w Łodzi, ul. Jaracza 84, tel. 2-63-06województwa bydgoskiego
m. Łodzi
województwałódzkiego
4. Ekspozytura Biura Zbytu Łożysk Tocznych we Wrocławiu, ul. Sokolnicza 34/36, tel. 64-72m. Wrocławia
województwawrocławskiego
opolskiego
5. Ekspozytura Biura Zbytu Łożysk Tocznych w Katowicach, ul. Francuska 50, tel. 3-24-39województwa katowickiego
m. Krakowa
województwa krakowskiego
"rzeszowskiego

ZAŁĄCZNIK  Nr 2.

WYKAZ ŁOŻYSK TOCZNYCH I CZĘŚCI ŁOŻYSK TOCZNYCH

CZĘŚĆ  I.

ŁOŻYSKA

Nr grupy materiałowejNazwa i bliższe określenieJednostka miary
1.Łożyska kulkowe jednorzędowe (zwykłe, wahliwe i skośne) o Ø wewnętrznej do 100 mmsztuka
2.Łożyska kulkowe dwurzędowe (wahliwe i skośne) o Ø wewnętrznej do 100 mm"
3.Łożyska kulkowe wzdłużne (jedno- i dwukierunkowe) o Ø wewnętrznej do 110 mm"
4.Łożyska walcowe (jedno- i dwurzędowe) o Ø wewnętrznej do 100 mm"
5.Łożyska baryłkowe o Ø wewnętrznej do 120 mm"
6.Łożyska stożkowe o Ø wewnętrznej do 100 mm"
7.Łożyska kulkowe jednorzędowe (zwykłe i skośne) o Ø wewnętrznej ponad 100 mm"
8.Łożyska kulkowe dwurzędowe (wahliwe i skośne) o Ø wewnętrznej ponad 100 mm"
9.Łożyska kulkowe wzdłużne (jedno- i dwukierunkowe) o Ø wewnętrznej ponad 110 mm"
10.Łożyska walcowe (jednoi dwurzędowe) o Ø wewnętrznej ponad 100 mm"
11.Łożyska baryłkowe wzdłużne o Ø wewnętrznej od 60 mm do 500 mm"
12.Łożyska baryłkowe o Ø wewnętrznej ponad 120 mm"
13.Łożyska stożkowe o Ø wewnętrznej ponad 100 mm"

CZĘŚĆ  II.

CZĘŚCI ŁOŻYSK

Nr grupy materiałowejNazwa i bliższe określenieJednostka miary
14.Kulki wykonane w klasie "R"gros
15.Wałeczki, igiełki, kulki wykonane w klasie "H"sztuka
16.Oprawy, maźnice, pierścienie ustalające (Fr), pierścienie kątowe do łożysk walcowych (HJ), podkładki sferyczne do łożysk wzdłużnych (U), pierścienie uszczelniające z filcu (Fi)"
17.Tuleje wciągane i wciskane wraz z nakrętkami i podkładkami"
18.Wkłady do wrzecion włókienniczych (HT, HTR), rolki napinające (SR)"

ZAŁĄCZNIK  Nr 3.

WYKAZ MINISTERSTW NADZORUJĄCYCH ODBIORCÓW ŁOŻYSK TOCZNYCH ROZDZIELANYCH

1. Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego

2. Ministerstwo Górnictwa i Energetyki

3. Ministerstwo Rolnictwa

4. Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych

5. Ministerstwo Komunikacji

6. Ministerstwo Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.