§ 3. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i ogólne warunki umów.

Monitor Polski

M.P.1956.89.1016

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 listopada 1956 r.
§  3.
1.
Ministrowie nadzorujący dostawców:
  1)
wyznaczą w terminie do dnia 30 listopada 1956 r. jednostki właściwe do przyjmowania zamówień,
  2)
mogą dla określonych artykułów lub grup artykułów ustalić inne terminy składania zamówień i ich akceptacji niż przewidywane w ogólnych warunkach dostawy.
2.
Zarządzenia, o których mowa w ust. 1, będą wydawane w porozumieniu z nadzorującymi głównych odbiorców naczelnymi organami administracji państwowej oraz centralnymi organizacjami spółdzielczymi i w uzgodnieniu z Państwową Komisją Planowania Gospodarczego przesyłane w odpisach stałym odbiorcom oraz podawane do wiadomości w katalogach, cennikach lub oddzielnych publikacjach.