Monitor Polski

M.P.2017.22

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 184
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Na podstawie art. 39 ust. 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. Znajdujące się w posiadaniu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przekształconego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki (Dz. U. poz. 2076) składniki majątkowe określone:
1) w załączniku nr 1 do zarządzenia, służące realizacji zadań komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działów administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport, stają się składnikami majątkowymi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa utworzonego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 2080), zgodnie ze stanem ksiąg rachunkowych działów administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport na dzień 31 grudnia 2015 r.;
2) w załączniku nr 2 do zarządzenia, służące realizacji zadań komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu administracji rządowej: gospodarka morska i działu żegluga śródlądowa, stają się składnikami majątkowymi Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, utworzonego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2078), zgodnie ze stanem ksiąg rachunkowych działów administracji rządowej: gospodarka morska i żegluga śródlądowa na dzień 31 grudnia 2015 r.
§  2. Składniki majątkowe nieujęte w treści załączników do niniejszego zarządzenia pozostają w nieodpłatnym użytkowaniu ministerstwa faktycznie użytkującego dany składnik majątkowy do czasu przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.
§  3. Składniki majątkowe znajdujące się w faktycznym posiadaniu ministerstw zostaną przekazane zgodnie z wynikami przeprowadzonej inwentaryzacji.
§  4. Sprawy wszczęte i niezakończone w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przed dniem 16 listopada 2015 r. w zakresie działów administracji rządowej:
1) budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport - stają się sprawami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa;
2) gospodarka morska i obecnego działu żegluga śródlądowa - stają się sprawami Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
§  5. Akta spraw, o których mowa w § 4, przekazuje się protokołem zdawczo-odbiorczym.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązywania od dnia 31 grudnia 2016 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU JAKO URZĘDU OBSŁUGUJĄCEGO MINISTRA WŁAŚCIWEGO DS. DZIAŁÓW BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO I TRANSPORT PRZEJMOWANYCH NA STAN MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU JAKO URZĘDU OBSŁUGUJĄCEGO MINISTRA WŁAŚCIWEGO DS. DZIAŁU GOSPODARKA MORSKA I OBECNEGO DZIAŁU ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA PRZEJMOWANYCH NA STAN MINISTERSTWA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ