Monitor Polski

M.P.1963.27.141

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 kwietnia 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI
z dnia 14 marca 1963 r.
w sprawie przewozu osób i bagażu samochodami łączności używanymi jednocześnie do przewozu ładunków pocztowych.

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o transporcie drogowym i spedycji krajowej (Dz. U. Nr 53, poz. 297) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Przewóz osób i bagażu samochodami łączności używanymi jednocześnie do przewozu ładunków pocztowych, zwany w dalszym ciągu "przewozem osób samochodami łączności", może być wykonywany:
1) między miejscowościami, pomiędzy którymi nie ma regularnej komunikacji autobusowej,
2) w innych przypadkach, w których regularna komunikacja autobusowa nie zaspokaja dostatecznie istniejących potrzeb przewozowych.
2. Przewóz osób samochodami łączności może być wykonywany tylko w ramach planowych kursów pocztowych.
3. Samochody łączności używane do przewozu określonego w ust. 1 powinny posiadać osobne przedziały odpowiadające warunkom obowiązującym przy przewozie osób.
§  2. Przewóz osób samochodami łączności organizuje dyrekcja okręgu poczty i telekomunikacji w porozumieniu z wojewódzkim przedsiębiorstwem Państwowej Komunikacji Samochodowej za zgodą właściwego do spraw komunikacji organu prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
§  3.
1. Dyrekcja okręgu poczty i telekomunikacji ustala dla kursów pocztowych, w ramach których wykonywany jest przewóz osób samochodami łączności:
1) rozkłady jazdy,
2) cenniki biletowe określające przystanki taryfowe oraz wysokość opłaty za przewóz między tymi przystankami.
2. Rozkłady jazdy i cenniki biletowe dyrekcja okręgu poczty i telekomunikacji podaje do publicznej wiadomości przez wywieszenie w placówkach pocztowo-telekomunikacyjnych położonych wzdłuż drogi przewozu lub w innych położonych wzdłuż tej drogi miejscach łatwo dostępnych dla publiczności.
3. Rozkłady jazdy (ust. 1 pkt 1) powinny być ustalane w uzgodnieniu z wojewódzkim przedsiębiorstwem Państwowej Komunikacji Samochodowej.
4. Opłaty za przewóz, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pobierane są według taryfy i zasad stosowanych przez przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej za publiczny przewóz osób w komunikacji regularnej.
§ 4. Przy przewozie osób samochodami łączności stosuje się przepisy działu I i II regulaminu zarobkowego przewozu osób i bagażu oraz najmu pojazdów w osobowym transporcie drogowym, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 12 października 1962 r. (Dz. U. Nr 56, poz. 282), z wyjątkiem przepisów § 1 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5, § 6 ust. 3 i 4, § 9 ust. 4, § 13 pkt 4, § 14 ust. 5, § 19 i §§ 22-25.
§  5. Traci moc zarządzenie Ministra Łączności z dnia 24 sierpnia 1956 r. w sprawie zarobkowego przewozu osób i bagażu w samochodach łączności służących do transportu ładunków pocztowych (Monitor Polski Nr 82, poz. 973).
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.