Monitor Polski

M.P.1960.37.181

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 listopada 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAWIEDLIWOŚCI I OBRONY NARODOWEJ ORAZ PROKURATORA GENERALNEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 11 kwietnia 1960 r.
w sprawie przesyłania zawiadomień o orzeczeniach w sprawach karnych dotyczących osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu.

Na podstawie art. 89 ust. 2 oraz w związku z art. 46, 92 i 107 ust. 2 ustawy z dnia 30 stycznia 1959 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. Nr 14, poz. 75) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Sądy (powszechne i wojskowe) obowiązane są zawiadamiać właściwe organy (§ 3) o skazaniu prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności bez zawieszenia jej wykonania oraz na kary dodatkowe utraty praw publicznych lub degradacji, jak również o datach rozpoczęcia i ukończenia odbywania tych kar:
1) bez względu na wymiar kary pozbawienia wolności w stosunku do:
a) 1 przedpoborowych w wieku 18 lat życia,
b) 2 poborowych w wieku od 19 do 25 lat życia, którzy nie stawali jeszcze do poboru i nie mają uregulowanego stosunku do służby wojskowej,
c) 3 poborowych w wieku od 19 do 25 lat życia, którzy stawali już do poboru i zostali przeznaczeni do odbycia zasadniczej służby wojskowej albo korzystają z odroczenia tej służby lub zostali zaliczeni do ponadkontyngentu,
d) studentów szkół wyższych przeznaczonych do wojskowego szkolenia,
e) oficerów rezerwy w wieku do 60 lat życia oraz kobiet przeniesionych do rezerwy posiadających stopień oficerski – do 50 lat życia;
2) w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności na okres powyżej trzech miesięcy w stosunku do:
a) żołnierzy zwolnionych z zasadniczej służby wojskowej bez przeniesienia do rezerwy,
b) podoficerów i szeregowców rezerwy w wieku do 50 lat życia oraz kobiet (nie posiadających stopnia oficerskiego) przeniesionych do rezerwy – w wieku do 40 lat życia.
2. Wzór zawiadomienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§  2.
1. Sądy (powszechne i wojskowe) obowiązane są ponadto zawiadamiać właściwe organy (§ 3) o darowaniu lub złagodzeniu kary, o warunkowym zwolnieniu, o odroczeniu wykonania kary, o zarządzeniu odwołania warunkowego zwolnienia oraz o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary, jak również o darowaniu kar dodatkowych – w stosunku do osób wymienionych w § 1.
2. Sądy wojskowe oraz prokuratorzy wojewódzcy obowiązani są zawiadamiać właściwe organy (§ 3) również o udzieleniu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności.
3. Wzór zawiadomienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  3.
1. Zawiadomienia dotyczące osób wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) przesyła się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tych osób lub ich pobytu czasowego ponad 2 miesiące (pobytu okresowego):
1) biura gromadzkiej rady narodowej lub
2) właściwego do spraw ogólno-administracyjnych organu prezydium miejskiej rady narodowej miasta nie stanowiącego powiatu miejskiego, dzielnicowej rady narodowej w mieście nie wyłączonym z województwa lub rady narodowej osiedla albo
3) właściwego do spraw wewnętrznych organu prezydium miejskiej rady narodowej miasta stanowiącego powiat miejski lub dzielnicowej rady narodowej w mieście wyłączonym z województwa.
2. Zawiadomienia dotyczące osób wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. c)–e) i pkt 2 przesyła się do wojskowej komendy rejonowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu czasowego ponad 2 miesiące (okresowego) tych osób.
§  4. Zawiadomienia wymienione w §§ 1 i 2 powinny być przesłane właściwym organom niezwłocznie.
§  5. Zarządzenie niniejsze zastępuje przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 1953 r. w sprawie przesyłania zawiadomień o orzeczeniach w sprawach karnych i karno-administracyjnych dotyczących osób podlegających obowiązkowi wojskowemu (Dz. U. Nr 12, poz. 46).
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 4

ZAWIADOMIENIE O SKAZANIU

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

ZAWIADOMIENIE

1 § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 14 października 1964 r. (M.P.64.76.355) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 listopada 1964 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 14 października 1964 r. (M.P.64.76.355) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 listopada 1964 r.
3 § 1 ust. 1 pkt 1 lit. c) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 14 października 1964 r. (M.P.64.76.355) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 listopada 1964 r.
4 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 14 października 1964 r. (M.P.64.76.355) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 listopada 1964 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.