§ 1. - Przeprowadzenie poboru w okresie wiosennym 1978 r.

Monitor Polski

M.P.1978.2.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 lutego 1978 r.
§  1.
W okresie od 1 marca do 15 kwietnia 1978 r. wojewodowie oraz prezydenci miast stopnia wojewódzkiego za pośrednictwem komisji poborowych przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego przeprowadzą pobór mężczyzn:
1)
urodzonych w latach 1958, 1957, 1956, 1955 i 1954, którzy:
a)
dotychczas korzystali z odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, utrzymywanie rodziny, wykonywanie zawodu, odbywanie studiów lub pobieranie nauki,
b)
z jakichkolwiek powodów nie dopełnili obowiązku stawienia się do poboru i dotychczas nie mają uregulowanego stosunku do powszechnego obowiązku obrony,
2)
którzy zostali w 1977 r. zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej z powodu uznania ich za jedynych żywicieli rodzin, jeżeli nie zostali przeniesieni do rezerwy,
3)
urodzonych w latach 1959, 1957, 1956, 1955 i 1954, którzy przewidziani są do powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej wiosną 1978 r., jeżeli zostaną imiennie wezwani do poboru.