Przeprowadzenie poboru w okresie wiosennym 1978 r.

Monitor Polski

M.P.1978.2.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 lutego 1978 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 stycznia 1978 r.
w sprawie przeprowadzenia poboru w okresie wiosennym 1978 r.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1967 r. Nr 44, poz. 220, z 1972 r. Nr 53, poz. 342, z 1973 r. Nr 27, poz. 153, Nr 38, poz. 224, Nr 47, poz. 276, z 1974 r. Nr 24, poz. 142 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) zarządza się, co następuje:
W okresie od 1 marca do 15 kwietnia 1978 r. wojewodowie oraz prezydenci miast stopnia wojewódzkiego za pośrednictwem komisji poborowych przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego przeprowadzą pobór mężczyzn:
1)
urodzonych w latach 1958, 1957, 1956, 1955 i 1954, którzy:
a)
dotychczas korzystali z odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, utrzymywanie rodziny, wykonywanie zawodu, odbywanie studiów lub pobieranie nauki,
b)
z jakichkolwiek powodów nie dopełnili obowiązku stawienia się do poboru i dotychczas nie mają uregulowanego stosunku do powszechnego obowiązku obrony,
2)
którzy zostali w 1977 r. zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej z powodu uznania ich za jedynych żywicieli rodzin, jeżeli nie zostali przeniesieni do rezerwy,
3)
urodzonych w latach 1959, 1957, 1956, 1955 i 1954, którzy przewidziani są do powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej wiosną 1978 r., jeżeli zostaną imiennie wezwani do poboru.
Wezwaniu do poboru w terminie określonym w § 1 podlegają również mężczyźni, którzy:
1)
kończą w 1978 r. 18 lub 19 lat życia i zostali wytypowani przez wojskową komendę uzupełnień do przysposobienia obronnego młodzieży pozaszkolnej,
2)
ukończyli 17 lat życia i ochotniczo zgłoszą się do:
a)
odbycia zasadniczej służby wojskowej,
b)
szkolenia w ramach przysposobienia obronnego młodzieży pozaszkolnej,
3)
ubiegają się o powołanie do czynnej służby wojskowej w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych.
Do poboru mogą zostać wezwane kobiety urodzone w latach 1960, 1959, 1958, 1957, 1956, 1955 i 1954, zatrudnione w zakładach (placówkach) służby zdrowia i mające kwalifikacje zawodowe określone w § 1 ust. 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 1973 r. w sprawie obowiązku służby wojskowej kobiet (Monitor Polski Nr 23, poz. 139).
1.
Termin ogłoszenia poboru na terenie całego kraju wyznacza się na dzień 11 lutego 1978 r.
2.
Terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego spowodują rozplakatowanie obwieszczeń o poborze w terminie określonym w ust. 1.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.