Monitor Polski

M.P.1972.6.41

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1972 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I OBRONY NARODOWEJ
z dnia 8 stycznia 1972 r.
w sprawie przeprowadzenia poboru w okresie wiosennym 1972 r.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 44, poz. 220) zarządza się, co następuje:
§  1. W okresie od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia 1972 r. prezydia wojewódzkich (miejskich w miastach wyłączonych z województw) i powiatowych (miejskich w miastach stanowiących powiaty miejskie, a w miastach wyłączonych z województw - dzielnicowych) rad narodowych - za pośrednictwem wojewódzkich i powiatowych komisji poborowych przy współudziale dowództw okręgów wojskowych, wojewódzkich i powiatowych (miejskich, dzielnicowych) sztabów wojskowych oraz prezydiów rad narodowych niższych stopni - przeprowadzą pobór mężczyzn:
1) urodzonych w latach 1952, 1951, 1950, 1949 i 1948, którzy:
a) dotychczas korzystali z odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, utrzymywanie rodziny, wykonywanie zawodu, odbywanie studiów lub pobieranie nauki,
b) przewidziani są do powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej wiosną 1972 r. - jeżeli zostaną imiennie wezwani do poboru,
c) z jakichkolwiek powodów nie dopełnili obowiązku stawienia się do poboru lub dotychczas nie mają uregulowanego stosunku do powszechnego obowiązku obrony,
2) którzy zostali w 1971 r. zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej z powodu uznania ich za jedynych żywicieli rodzin, jeżeli nie zostali przeniesieni do rezerwy, bez względu na rok urodzenia.
§  2. Obowiązkowi stawienia się do poboru w terminie określonym w § 1 podlegają również kobiety urodzone w latach 1954, 1953, 1952, 1951, 1950, 1949 i 1948, zatrudnione w zakładach (placówkach) służby zdrowia i posiadające kwalifikacje zawodowe określone w § 1 ust. 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 1969 r. w sprawie obowiązku służby wojskowej kobiet (Monitor Polski Nr 16, poz. 129), jeżeli zostaną imiennie wezwane do poboru.
§  3. Do poboru w terminie określonym w § 1 zostaną również wezwani mężczyźni, którzy:
1) kończą w 1972 r. 18 lub 19 lat życia i zostali wytypowani przez powiatowy (miejski, dzielnicowy) sztab wojskowy do przysposobienia obronnego młodzieży pozaszkolnej,
2) ukończyli 17 lat życia i ochotniczo zgłoszą się do:
a) odbycia zasadniczej służby wojskowej lub długoterminowej zasadniczej służby wojskowej,
b) szkolenia w ramach przysposobienia obronnego młodzieży pozaszkolnej,
3) ubiegają się o powołanie do czynnej służby wojskowej w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych.
§  4.
1. Ustala się ogłoszenie poboru na terenie całego kraju na dzień 15 lutego 1972 r.
2. Właściwe organy prezydiów gromadzkich, miejskich, dzielnicowych rad narodowych oraz rad narodowych osiedli spowodują rozplakatowanie obwieszczeń o poborze w dniu wymienionym w ust. 1 w miejscach najbardziej uczęszczanych i widocznych.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.