Przeprowadzenie poboru w okresie jesiennym 1978 roku.

Monitor Polski

M.P.1978.22.77

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 czerwca 1978 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 czerwca 1978 r.
w sprawie przeprowadzenia poboru w okresie jesiennym 1978 roku.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1967 r. Nr 44, poz. 220, z 1972 r. Nr 53, poz. 342, z 1973 r. Nr 27, poz. 153, Nr 38, poz. 224, Nr 47, poz. 276, z 1974 r. Nr 24, poz. 142 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) zarządza się, co następuje:
1.
W okresie od 4 września do 28 października 1978 r. wojewodowie oraz prezydenci miast stopnia wojewódzkiego - za pośrednictwem komisji poborowych - przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego przeprowadzą pobór mężczyzn urodzonych w 1959 r., z wyjątkiem tych, którzy zgłosili się do poboru w okresie wiosennym 1978 r.
2.
Obowiązkowi zgłoszenia się do poboru w terminie określonym w ust. 1 podlegają również mężczyźni urodzeni w latach 1958, 1957, 1956, 1955 i 1954, którzy dotychczas nie mają uregulowanego stosunku do powszechnego obowiązku obrony.
1.
Do poboru w terminie określonym w § 1 ust. 1 wzywa się również mężczyzn urodzonych w latach: 1959, 1958, 1957, 1956, 1955 i 1954, którzy:
1)
ubiegają się o odroczenie zasadniczej służby wojskowej,
2)
poprzednio zostali uznani za czasowo niezdolnych do służby wojskowej i do służby w formacjach samoobrony (Kat. "B"), a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru jesienią 1978 r.,
3)
są przewidziani do powołania do zasadniczej służby wojskowej w okresie do poboru wiosennego w 1979 r., jeżeli powstanie potrzeba wydania orzeczenia przez terenową komisję poborową,
4)
wnieśli prośbę o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej.
2.
Do poboru w terminie określonym w § 1 ust. 1 zostaną wezwani również mężczyźni, którzy:
1)
kończą w 1978 r. 18 lat życia i zostali wytypowani przez wojskową komendę uzupełnień do przysposobienia obronnego młodzieży pozaszkolnej,
2)
ukończyli 17 lat życia i ochotniczo zgłoszą się do:
a)
odbycia zasadniczej służby wojskowej,
b)
szkolenia w ramach przysposobienia obronnego młodzieży pozaszkolnej,
c)
szkolenia poborowych w oddziałach samoobrony w ramach dwuletnich stacjonarnych ochotniczych hufców pracy,
3)
ubiegają się o powołanie do czynnej służby wojskowej w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych.
Do poboru mogą zostać wezwane kobiety urodzone w latach: 1960, 1959, 1958, 1557, 1956, 1955, 1954, zatrudnione w zakładach (placówkach) służby zdrowia i mające kwalifikacje zawodowe określone w § 1 ust. 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 1973 r. w sprawie obowiązku służby wojskowej kobiet (Monitor Polski Nr 23, poz. 139).
Termin ogłoszenia poboru na terenie całego kraju wyznacza się na dzień 19 sierpnia 1978 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.