Przeprowadzenie poboru w okresie jesiennym 1970 r.

Monitor Polski

M.P.1970.23.186

Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 1970 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 lipca 1970 r.
w sprawie przeprowadzenia poboru w okresie jesiennym 1970 r.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 44, poz. 220) zarządza się, co następuje:
W okresie od dnia 1 września do dnia 10 listopada 1970 r. prezydia wojewódzkich (miejskich w miastach wyłączonych z województw) i powiatowych (miejskich w miastach stanowiących powiaty miejskie, a w miastach wyłączonych z województw - dzielnicowych) rad narodowych - za pośrednictwem wojewódzkich i powiatowych komisji poborowych przy współudziale dowództw okręgów wojskowych, wojewódzkich i powiatowych (miejskich, dzielnicowych) sztabów wojskowych oraz prezydiów rad narodowych niższych stopni przeprowadzą pobór mężczyzn i kobiet.
Obowiązkowi stawienia się do poboru (§ 1) podlegają mężczyźni:
1)
urodzeni w 1951 r., z wyjątkiem tych, którzy stawili się do poboru w okresie wiosennym 1970 r. i zostali zakwalifikowani do kategorii "A", "C", "D" i "E",
2)
urodzeni w latach 1950, 1949, 1948, 1947 i 1946, którzy z jakichkolwiek powodów nie dopełnili jeszcze obowiązku stawienia się do poboru lub dotychczas nie mają uregulowanego stosunku do powszechnego obowiązku obrony,
3)
urodzeni w latach 1953 i 1952, którzy zostali przyjęci na pierwszy rok studiów (nauki) do szkół, w których prowadzone jest wojskowe szkolenie studentów.
1.
Obowiązkowi stawienia się do poboru podlegają kobiety urodzone w latach 1952, 1951, 1950, 1949, 1948, 1947 i 1946 przyjęte na studia w szkołach (na wydziałach, kierunkach studiów), w których studentki są objęte wojskowym szkoleniem studentów.
2.
Obowiązkowi stawienia się do poboru podlegają również kobiety urodzone w latach 1952, 1951, 1950, 1949, 1948, 1947 i 1946, zatrudnione w zakładach (placówkach) służby zdrowia i posiadające kwalifikacje zawodowe określone w § 1 ust. 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 1969 r. w sprawie obowiązku służby wojskowej kobiet (Monitor Polski Nr 16, poz. 129) - jeżeli imiennie zostaną wezwane do poboru.
Do poboru w terminie określonym w § 1 zostaną wezwani również mężczyźni:
1)
urodzeni w latach 1950, 1949, 1948, 1947 i 1946:
a)
którzy ubiegają się o odroczenie zasadniczej służby wojskowej,
b)
którzy wnieśli do powiatowych (miejskich, dzielnicowych) sztabów wojskowych prośby o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej,
c)
przewidziani do powołania do zasadniczej służby wojskowej - imiennie określeni przez powiatowe (miejskie, dzielnicowe) sztaby wojskowe,
2)
którzy ukończyli 17 lat życia i ochotniczo zgłoszą się do:
a)
odbycia zasadniczej służby wojskowej lub długoterminowej zasadniczej służby wojskowej,
b)
służby wojskowej w charakterze uczniów wojskowych szkół zawodowych.
1.
Ustala się ogłoszenie poboru na terenie całego kraju na dzień 17 sierpnia 1970 r.
2.
Właściwe organy prezydiów gromadzkich, miejskich, dzielnicowych rad narodowych oraz rad narodowych osiedli spowodują rozplakatowanie obwieszczeń o poborze w dniu wymienionym w ust. 1 w miejscach najbardziej uczęszczanych i widocznych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.