Przeprowadzenie poboru w 1995 r.

Monitor Polski

M.P.1994.69.618

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1994 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I OBRONY NARODOWEJ
z dnia 22 grudnia 1994 r.
w sprawie przeprowadzenia poboru w 1995 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 43, poz. 165) zarządza się, co następuje:
1.
W okresie od dnia 20 marca do dnia 6 czerwca 1995 r. przeprowadzony zostanie na terenie kraju pobór mężczyzn urodzonych w 1976 r.
2.
Obowiązkowi zgłoszenia się do rejonowych komisji lekarskich i rejonowych komisji poborowych w terminie określonym w ust. 1 podlegają, oprócz urodzonych w 1976 r., także mężczyźni urodzeni w latach 1975, 1974, 1973, 1972 i 1971, którzy dotychczas nie stawili się do poboru.
3.
Do komisji określonych w ust. 2 wzywa się także mężczyzn, którzy ukończyli 17 lat życia i zgłosili się ochotniczo do odbycia zasadniczej służby wojskowej.
Do stawienia się przed rejonowymi komisjami lekarskimi wzywa się również:
1)
poborowych urodzonych w latach 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970, 1969, 1968 i 1967, uznanych za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru,
2)
żołnierzy zwolnionych z zasadniczej służby wojskowej bez przeniesienia do rezerwy ze względu na uznanie ich za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru,
3)
poborowych, którzy złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej.
Do stawienia się przed rejonowymi komisjami poborowymi wzywa się również:
1)
poborowych urodzonych w latach 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970, 1969, 1968 i 1967, którzy złożyli wnioski:
a)
o odroczenie służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny lub prowadzenie gospodarstwa rolnego,
b)
o skierowanie ich do odbycia służby zastępczej,
2)
żołnierzy zwolnionych z zasadniczej służby wojskowej bez przeniesienia do rezerwy, ze względu na sprawowanie bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny lub prowadzenie gospodarstwa rolnego.
Do poboru wzywa się również kobiety urodzone w latach 1977, 1976, 1975, 1973, 1974, 1972 i 1971, które w roku szkolnym 1994/95 kończą naukę w średnich i pomaturalnych (policealnych) szkołach medycznych.
Termin ogłoszenia poboru na terenie kraju wyznacza się na dzień 6 marca 1995 r.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.