§ 3. - Przeprowadzenie poboru w 1992 r.

Monitor Polski

M.P.1992.16.121

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 1992 r.
§  3.
Do stawienia się przed rejonowymi komisjami poborowymi wzywa się:
1)
poborowych, którzy:
a)
ubiegają się o odroczenie służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny lub prowadzenie gospodarstwa rolnego,
b)
wystąpili z wnioskiem o skierowanie ich do odbycia służby zastępczej,
2)
żołnierzy zwolnionych z zasadniczej służby wojskowej bez przeniesienia do rezerwy ze względu na sprawowanie bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny lub prowadzenie gospodarstwa rolnego.