Przeprowadzenie poboru w 1992 r.

Monitor Polski

M.P.1992.16.121

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 1992 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I OBRONY NARODOWEJ
z dnia 1 czerwca 1992 r.
w sprawie przeprowadzenia poboru w 1992 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16 i Nr 40, poz. 174) zarządza się, co następuje:
1.
W okresie od dnia 2 września do dnia 6 listopada 1992 r. przeprowadzony zostanie na terenie kraju pobór mężczyzn urodzonych w 1973 r.
2.
Obowiązkowi zgłoszenia się do rejonowych komisji lekarskich i rejonowych komisji poborowych w terminie określonym w ust. 1 podlegają, oprócz urodzonych w 1973 r., także mężczyźni urodzeni w latach 1972, 1971, 1970, 1969, 1968, 1967, 1966, 1965 i 1964, którzy dotychczas nie stawali do poboru.
3.
Do komisji określonych w ust. 2 wzywa się także mężczyzn, którzy ukończyli 17 lat życia i zgłosili się ochotniczo do odbycia zasadniczej służby wojskowej.
Do stawienia się przed rejonowymi komisjami lekarskimi wzywa się również:
1)
poborowych urodzonych w latach 1972, 1971, 1970, 1969 i 1968, uznanych za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej,
2)
żołnierzy zwolnionych z zasadniczej służby wojskowej bez przeniesienia do rezerwy ze względu na uznanie ich za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej - jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru,
3)
poborowych, którzy złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej.
Do stawienia się przed rejonowymi komisjami poborowymi wzywa się:
1)
poborowych, którzy:
a)
ubiegają się o odroczenie służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny lub prowadzenie gospodarstwa rolnego,
b)
wystąpili z wnioskiem o skierowanie ich do odbycia służby zastępczej,
2)
żołnierzy zwolnionych z zasadniczej służby wojskowej bez przeniesienia do rezerwy ze względu na sprawowanie bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny lub prowadzenie gospodarstwa rolnego.
Termin ogłoszenia poboru na terenie kraju wyznacza się na dzień 19 sierpnia 1992 r.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.