Przeprowadzenie poboru w 1983 r.

Monitor Polski

M.P.1983.6.41

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1983 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 lutego 1983 r.
w sprawie przeprowadzenia poboru w 1983 r.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1979 r. Nr 18, poz. 111) w związku z uchwałą Rady Państwa z dnia 20 grudnia 1982 r. o uchyleniu szczególnych przepisów w zakresie obowiązku służby wojskowej i służby w obronie cywilnej (Dz. U. Nr 42, poz. 276) zarządza się, co następuje:
1.
W okresie od dnia 11 kwietnia do dnia 24 czerwca 1983 r. zostanie przeprowadzony na terenie kraju pobór mężczyzn urodzonych w 1964 r.
2.
Obowiązkowi zgłoszenia się do poboru w terminie określonym w ust. 1 podlegają także mężczyźni, którzy dotychczas nie stawali do poboru:
1)
urodzeni w latach 1963, 1962, 1961, 1960 i 1959,
2)
przyjęci na studia do szkół wyższych.
Do stawienia się przed rejonowymi komisjami poborowymi wzywa się również:
1)
mężczyzn urodzonych:
a)
w latach 1963, 1962, 1961, 1960, 1959, 1958, 1957, 1956 i 1955, którzy nie zostali przeniesieni do rezerwy, jeżeli:
ubiegają się o odroczenie służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkami rodziny lub prowadzenia gospodarstwa rolnego albo o uznanie za jedynego żywiciela rodziny,
zostali uznani za czasowo niezdolnych do służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa w 1983 r.,
b)
w latach 1963, 1962, 1961, 1960 i 1959, którzy wnieśli prośbę o ponowne ustalenie zdolności do służby wojskowej lub u których lekarz przeprowadzający przegląd lekarski stwierdził zmiany w stanie zdrowia,
c)
w latach 1958, 1957, 1956 i 1955, którzy dotychczas nie stawali do poboru,
2)
studentów i absolwentów szkół wyższych, którzy złożyli podania o odroczenie długotrwałego przeszkolenia wojskowego lub o uznanie za jedynego żywiciela rodziny.
Do poboru w terminie określonym w § 1 ust. 1 wzywa się mężczyzn, którzy:
1)
kończą w 1983 r. 18 lat życia i zostali przewidziani przez wojskowego komendanta uzupełnień do odbycia przysposobienia wojskowego,
2)
ukończyli 17 lat życia i zgłosili się ochotniczo do odbycia zasadniczej służby wojskowej albo do odbycia przysposobienia wojskowego,
3)
ubiegają się o powołanie do czynnej służby wojskowej w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych.
Do poboru mogą zostać wezwane kobiety urodzone w latach 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960 i 1959, zatrudnione w zakładach (placówkach) służby zdrowia i mające kwalifikacje zawodowe określone w § 1 ust. 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 1973 r. w sprawie obowiązku służby wojskowej kobiet (Monitor Polski Nr 23, poz. 139).
Pobór przeprowadzą wojewodowie oraz prezydenci miast stopnia wojewódzkiego przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego - za pośrednictwem komisji poborowych.
Termin ogłoszenia poboru na terenie kraju wyznacza się na dzień 25 marca 1983 r.
1.
Wojewodowie oraz prezydenci miast stopnia wojewódzkiego w porozumieniu z szefami wojewódzkich sztabów wojskowych lub na ich wniosek mogą zarządzić dalsze działanie poszczególnych rejonowych komisji poborowych w okresie od zakończenia poboru na terenie kraju w 1983 r. do ogłoszenia poboru na terenie kraju w 1984 r.
2.
Czas pracy rejonowej komisji poborowej w okresie wskazanym w ust. 1 nie może przekraczać łącznie 3 dni roboczych.
3.
Wezwaniu do rejonowej komisji poborowej w terminie określonym w ust. 1 podlegają:
1)
poborowi, którzy:
a)
ubiegają się o odroczenie służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny lub ze względu na prowadzenie gospodarstwa rolnego albo o uznanie za jedynego żywiciela rodziny stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin (Dz. U. z 1981 r. Nr 3, poz. 16),
b)
w terminie wyznaczonym nie zgłosili się do poboru,
c)
do zakończenia poboru w 1983 r. nie powrócili z badań specjalistycznych lub obserwacji, jeżeli byli skierowani na nie w trybie określonym w § 40 ust. 4 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 12 września 1979 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru (Dz. U. Nr 21, poz. 128),
2)
studenci i absolwenci szkół wyższych, przeznaczeni do odbycia długotrwałego przeszkolenia wojskowego w 1983 r. i w pierwszej połowie 1984 r., którzy ubiegają się o udzielenie odroczenia tego przeszkolenia ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny lub ze względu na prowadzenie gospodarstwa rolnego albo o uznanie za jedynego żywiciela rodziny.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.