Monitor Polski

M.P.1969.19.164

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1969 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU JAKOŚCI I MIAR
z dnia 22 kwietnia 1969 r.
w sprawie przeprowadzania obowiązkowych badań i oceny jakości wyrobów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia czerwca 1966 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Jakości i Miar (Dz. U. Nr 23, poz. 147) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządzenie dotyczy programów obowiązkowych badań i oceny jakości wyrobów, trybu zgłaszania wyrobów do badań i oceny oraz uprawnień i obowiązków jednostek badawczych przeprowadzających te badania i ocenę.
§  2.
1. Wprowadza się obowiązek badań i oceny wyrobów wymienionych w programie obowiązkowych badań. Program i jego zmiany ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Centralnego Urzędu Jakości i Miar.
2. W programie ustala się również zakres badań i oceny jakości wyrobów, o których mowa w ust. 1, oraz jednostki badawcze właściwe do przeprowadzania badań i oceny.
§  3.
1. Producenci wyrobów wymienieni w programie obowiązkowych badań lub nadzorowani przez zjednoczenia (jednostki równorzędne) wymienione w programie obowiązani są przesłać właściwej jednostce badawczej pisemne zgłoszenie wyrobów do badań i oceny w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia programu lub jego zmian.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać:
1) nazwę i siedzibę producenta oraz jego jednostkę nadrzędną,
2) nazwę wyrobu podlegającego badaniom i ocenie oraz jego krótką charakterystykę techniczną z uwzględnieniem asortymentu, przeznaczenia i opakowania,
3) planowaną na dany rok wielkość produkcji wyrobu z podziałem na kwartały oraz jej wartość według cen zbytu,
4) głównych odbiorców.
§  4.
1. Jednostki badawcze obowiązane są do przeprowadzania badań i oceny jakości wyrobów zgłoszonych im przez producentów zgodnie z programem obowiązkowych badań.
2. Oceny jakości wyrobów dokonują jednostki badawcze, kierując się kryteriami oceny jakości ustalonymi dla tych wyrobów zgodnie z ogólnymi wytycznymi Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar.
§  5.
1. Na podstawie otrzymanych od producentów pisemnych zgłoszeń wyrobów do obowiązkowych badań i oceny jakości jednostka badawcza ustala i podaje do wiadomości tym producentom terminy dostarczenia próbek wyrobów do badań i oceny oraz ilość i sposób pobrania próbek.
2. Jednostka badawcza może zobowiązać producenta do dostarczenia jej w wyznaczonym terminie:
1) określonej dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej i warunków technicznych oraz dokumentów uzasadniających odstępstwa od norm i ustaleń zawartych w dokumentacji technicznej,
2) protokołów z wynikami badań przeprowadzonych we własnych stacjach badawczych producenta,
3) protokołów z wynikami badań przeprowadzonych w specjalistycznych ośrodkach badawczych wskazanych przez jednostki badawcze,
4) odpisu świadectwa lub innego dokumentu o dopuszczeniu wyrobu do produkcji, wydanego przez właściwy organ.
3. Jeżeli dla dokonania oceny wyrobu zgłoszonego do badań niezbędne jest porównanie cech tego wyrobu z cechami wyrobu tego samego rodzaju produkcji zagranicznej, jednostka badawcza może żądać od producenta ocenianego wyrobu dostarczenia próbki wyrobu produkcji zagranicznej, odpowiadającego średniemu lub wysokiemu światowemu poziomowi jakości.
§  6.
1. Producent wyrobu obowiązany jest dostarczyć jednostce badawczej próbki wyrobu zgodnie z ustaleniami podanymi w zawiadomieniu, o którym mowa w § 5 ust. 1.
2. Jeżeli dostarczenie próbek wyrobu jednostce badawczej do badań i oceny jest technicznie utrudnione, producent może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie badania i oceny wyrobu w miejscu jego produkcji.
3. Sposoby przedstawienia próbek wyrobów do następnych badań i oceny producent uzgadnia z jednostką badawczą.
§  7.
1. Jednostka badawcza jest uprawniona do zapoznania się z przebiegiem produkcji, organizacją i działalnością zakładowej kontroli technicznej oraz reklamacjami i opiniami głównych odbiorców wyrobu.
2. W razie przedstawienia przez producenta protokołów z wynikami aktualnych pełnych badań przeprowadzonych w innych ośrodkach badawczych, stwierdzających, że wyrób odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym, jednostka badawcza może według swego uznania przeprowadzić ponowne badania wyrobu lub uznać je za zbędne.
§  8.
1. Próbki wyrobów trwałego użytku jednostka badawcza zwraca producentowi po zakończeniu badań.
2. Jednostka badawcza może zatrzymać jeden egzemplarz próbki wyrobu dostarczonej do obowiązkowych badań do czasu przeprowadzenia następnych badań, nie dłużej jednak niż przez okres sześciu miesięcy.
§  9.
1. Na podstawie przeprowadzonych badań jednostka badawcza wydaje producentowi świadectwo oceny, zawierające:
1) określenie wyrobu i producenta,
2) wyniki przeprowadzonych badań,
3) ocenę jakości wyrobów w zakresie przeprowadzonych badań,
4) ewentualne wnioski w zakresie poprawy jakości wyrobu,
5) ewentualny termin przedstawienia próbek wyrobu do następnych badań.
2. Terminy przedstawienia próbek wyrobów do następnych badań, podawane są w świadectwie, o którym mowa w ust. 1, w wypadku, gdy jednostka badawcza nie określiła ich w zawiadomieniu dotyczącym pierwszego badania lub zachodzi potrzeba zmiany tych terminów.
3. Świadectwo, o którym mowa w ust. 1, zawierające negatywną ocenę jakości badanego wyrobu jednostka badawcza przesyła również jednostce nadrzędnej producenta i jednostce nadrzędnej głównych odbiorców oraz Centralnemu Urzędowi Jakości i Miar.
4. Jednostka badawcza prowadzi rejestr wydanych świadectw oceny jakości wyrobów objętych obowiązkowymi badaniami.
§  10.
1. Stwierdzenie przez jednostkę badawczą w świadectwie, o którym mowa w § 9, że wyrób odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym, nie zwalnia producenta od odpowiedzialności wobec odbiorcy za jakość dostarczonych wyrobów.
2. Jeżeli wyniki kolejnych obowiązkowych badań wykażą zgodną z wymaganiami i trwale utrzymującą się odpowiednią jakość wyrobów u danego producenta, jednostka badawcza może wystąpić do Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z wnioskiem o zwolnienie producenta od obowiązku przedstawiania tych wyrobów do badań.
§  11. Koszty związane z przeprowadzeniem obowiązkowych badań ponosi producent.
§  12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 1969 r.