Przeprowadzanie kontroli zapasów przez jednostki zbytu.

Monitor Polski

M.P.1964.15.69

Akt utracił moc
Wersja od: 11 listopada 1980 r.

UCHWAŁA Nr 48
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 lutego 1964 r.
w sprawie przeprowadzania kontroli zapasów przez jednostki zbytu.

1.
Wymienione w załączniku do uchwały jednostki organizacyjne, zwane w dalszym ciągu "jednostkami zbytu" - każda w zakresie swojej właściwości - przeprowadzają w razie potrzeby kontrolę posiadanych przez przedsiębiorstwa państwowe zapasów surowców, materiałów i półfabrykatów, nabytych na cele zaopatrzenia materiałowo-technicznego.
2.
Jednostki zbytu mogą upoważnić do przeprowadzania kontroli (ust. 1) podległe jednostki organizacyjne zbytu oraz hurtownie wielobranżowe zajmujące się sprzedażą przedmiotów wchodzących w zakres działalności jednostek zbytu.
3.
Upoważnia się Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów do dokonywania zmian listy jednostek organizacyjnych, które stosownie do ust. 1 upoważnione są do przeprowadzania kontroli.
1.
Kontrole należy przeprowadzać na podstawie:
1)
analizy danych statystycznych zawartych w obowiązującej sprawozdawczości statystycznej,
2)
własnych materiałów statystycznych i ewidencyjnych,
3)
zawartych w zamówieniach odbiorców informacji o stanie zapasów i wielkości zużycia,
4)
wyników bezpośrednich lustracji w zakładach odbiorców.
2.
Kontrole, o których mowa w ust. 1, powinny obejmować badanie zasadności posiadanych zapasów, prawidłowości ich magazynowania oraz upłynniania zbędnych i nadmiernych zapasów (sprzedaż, zużycie na własne potrzeby lub likwidacja).
3.
Czynności kontrolne powinny być przeprowadzane w obecności przedstawiciela przedsiębiorstwa kontrolowanego. Wyniki kontroli powinny być ujęte protokołem podpisanym przez osoby, które przeprowadzały kontrolę, oraz przez przedstawiciela przedsiębiorstwa kontrolowanego.
4.
Odpis protokołu doręcza się przedsiębiorstwu kontrolowanemu i przesyła do wiadomości jego jednostce nadrzędnej.
1.
W razie stwierdzenia (§ 2), że przedsiębiorstwo posiada nadmierne zapasy określonych surowców, materiałów i półfabrykatów, jednostka zbytu może wydać decyzję o ograniczeniu lub czasowym wstrzymaniu dostaw takich przedmiotów.
2.
W razie stwierdzenia, że przedsiębiorstwo posiada zbędne zapasy surowców, materiałów i półfabrykatów, które do dnia kontroli nie zostały w trybie obowiązujących przepisów zgłoszone do upłynnienia, jednostka zbytu wyda decyzję nakazującą przekazanie tych przedmiotów wskazanym jednostkom gospodarki uspołecznionej.
3.
W przypadkach, o których mowa w ust. 2, przekazanie surowców, materiałów i półfabrykatów następuje po cenach ustalonych zgodnie z przepisami uchwały nr 4 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1964 r. w sprawie cen stosowanych przy upłynnianiu artykułów nabytych przez jednostki gospodarki uspołecznionej na cele własnego zaopatrzenia materiałowo-technicznego (Monitor Polski Nr 5, poz. 23), z tym jednak że przedsiębiorstwo sprzedające powinno odprowadzić 50% zrealizowanej z tytułu sprzedaży należności do budżetu centralnego. Minister Finansów określi tryb odprowadzania powyższych kwot do budżetu centralnego.
4.
Decyzja (ust. 1) powinna zawierać:
1)
oznaczenie jednostki zbytu, która ją wydaje,
2)
datę wydania decyzji i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu jednostki zbytu,
3)
powołanie niniejszej uchwały jako podstawy prawnej,
4)
oznaczenie jednostki kontrolowanej oraz dostawcy, który ma ograniczyć lub wstrzymać dostawę dla jednostki kontrolowanej, albo też oznaczenie jednostki, której zapasy mają być przekazane,
5)
okres, w jakim ograniczenie lub wstrzymanie dostaw powinno być stosowane,
6)
zmiany ilości surowców, materiałów i półfabrykatów i terminów dostaw, jakie strony obowiązane są wprowadzić do umowy,
7)
pouczenie, że przedsiębiorstwo kontrolowane może w ciągu 7 dni od doręczenia decyzji wnieść do jednostki zbytu sprzeciw, podając w nim powody, dla których decyzję uważa za niesłuszną. Odpis sprzeciwu przedsiębiorstwo obowiązane jest przesłać jednocześnie dostawcy.
5.
Do decyzji należy dołączyć uzasadnienie zawierające w szczególności dane co do stwierdzonego stanu zapasów posiadanych przez przedsiębiorstwo, dla którego dostawy zostają ograniczone lub czasowo wstrzymane, i co do przewidywanego ich zużycia w okresie objętym decyzją (ust. 4 pkt 5).
6.
Decyzje o ograniczeniu lub czasowym wstrzymaniu dostawy należy doręczyć:
1)
przedsiębiorstwu kontrolowanemu oraz jego jednostce nadrzędnej,
2)
bankowi, który finansuje to przedsiębiorstwo,
3)
dostawcy, który zawarł umowę dostawy z tym przedsiębiorstwem, a gdy chodzi o artykuły rozdzielane - jednostce, której złożono zamówienie, a jeżeli decyzja nakazuje przekazanie zbędnych zapasów - jednostce, która została wyznaczona jako przejmująca te zapasy.
1.
W razie wniesienia sprzeciwu (§ 3 ust. 4 pkt 7) jednostka zbytu po jego rozpatrzeniu wydaje nową decyzję utrzymującą w mocy decyzję wydaną po raz pierwszy, zmieniającą ją lub uchylającą.
2.
Przepisy § 3 ust. 4 pkt 1-6, ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
1.
Decyzje o ograniczeniu lub czasowym wstrzymaniu dostaw są wykonalne po upływie 10 dni od daty doręczenia ich przedsiębiorstwu, dla którego dostawa miała być ograniczona lub czasowo wstrzymana. Jeżeli jednak dostawca został zawiadomiony o wniesieniu sprzeciwu (§ 4), ograniczenie lub czasowe wstrzymanie dostaw następuje dopiero w dniu doręczenia dostawcy nowej decyzji (§ 4 ust. 1).
2.
Jeżeli stosownie do ust. 1 decyzja jest wykonalna, prawa i obowiązki stron określa § 85 ogólnych warunków dostaw w obrocie krajowym (załącznik nr 2 do zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 2 kwietnia 1962 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw oraz ogólnych warunków dostaw w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej - Monitor Polski Nr 34, poz. 172).
3.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji w sprawie przekazania zbędnych zapasów.
1.
W razie nieuwzględnienia sprzeciwu (§ 4) przedsiębiorstwo może wnieść odwołanie do organu nadzorującego jednostkę zbytu, zawiadamiając o tym swoją jednostkę nadrzędną.
2.
Organ, do którego wpłynęło odwołanie, nie później niż w ciągu 2 tygodni od jego otrzymania, utrzymuje w mocy decyzję jednostki zbytu, zmienia ją lub uchyla powiadamiając o tym jednostki określone w § 3 ust. 6.
3.
Organ nadzorujący jednostkę zbytu obowiązany jest uchylić decyzję w razie stwierdzenia, że podane przez jednostkę zbytu w uzasadnieniu decyzji powody ograniczenia lub czasowego wstrzymania dostaw nie odpowiadały stanowi faktycznemu lub były niewystarczające do wydania decyzji.
1.
W zakresie przedmiotów rozdzielanych, na które przedsiębiorstwo otrzymało przydział, przedsiębiorstwo przesyła odpis odwołania (§ 6 ust. 1) również nadzorującemu go ministrowi lub przewodniczącemu prezydium wojewódzkiej rady narodowej (przedsiębiorstwa planu terenowego).
2.
Organ nadzorujący jednostkę zbytu przed wydaniem postanowienia (§ 6 ust. 2) utrzymującego lub zmieniającego decyzję jednostki zbytu powinien porozumieć się z ministrem lub przewodniczącym prezydium wojewódzkiej rady narodowej, o których mowa w ust. 1.
W razie uchylenia lub zmiany decyzji jednostki zbytu, jednostka ta obowiązana jest natychmiast spowodować wykonanie wstrzymanych dostaw, a jeżeli na skutek wydania uchylonej następnie decyzji o wstrzymaniu dostaw nie mogła być zawarta umowa dostawy artykułów objętych rozdzielnikiem lub asygnatą - jednostka ta powinna spowodować zawarcie takiej umowy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  1

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPOWAŻNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA KONTROLI ZAPASÓW

Lp.Nazwa jednostki organizacyjnej upoważnionej do przeprowadzania kontroli zapasówNazwa organu nadzorującego
1Centrala Zbytu Stali "Centrostal"Zjednoczenie Hutnictwa Żelaza i Stali
2Centrala Handlowa Metali NieżelaznychZjednoczenie Górniczo-Hutnicze Metali Nieżelaznych
3Centrala Zbytu WęglaMinisterstwo Górnictwa i Energetyki
4Centrala Handlowa Przemysłu Wyrobów Metalowych "Metalzbyt"Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych
5Centrala Zbytu Artykułów Technicznych "Technozbyt"Ministerstwo Przemysłu Lekkiego
6Centrala Zbytu DrewnaMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
7Biuro Zbytu Obrabiarek i NarzędziZjednoczenie Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi
8Biuro Sprzedaży Artykułów ŚciernychZjednoczenie Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi
9Biuro Zbytu Łożysk TocznychZjednoczenie Sprzętu Przemysłu Precyzyjnego
10Biuro Sprzedaży Kabli i PrzewodówZjednoczenie Przemysłu Kabli i Sprzętu Elektrotechnicznego
11Biuro Sprzedaży Maszyn i Aparatów ElektrycznychZjednoczenie Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych
12Zjednoczenie Przemysłu NieorganicznegoMinisterstwo Przemysłu Chemicznego
13Zjednoczenie Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "Erg"Ministerstwo Przemysłu Chemicznego
14Zjednoczenie Przemysłu Syntezy ChemicznejMinisterstwo Przemysłu Chemicznego
15Zjednoczenie Przemysłu Farb i LakierówMinisterstwo Przemysłu Chemicznego
16Zjednoczenie Przemysłu GumowegoMinisterstwo Przemysłu Chemicznego
17Biuro Sprzedaży Wyrobów Odlewniczych "Centrodlew"Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Odlewniczych
18Biuro Zbytu Sprzętu Motoryzacyjnego "Behamot"Zjednoczenie Przemysłu Motoryzacyjnego
19Biuro Zbytu Sprzętu TeleradiotechnicznegoZjednoczenie Przemysłu Elektronicznego
20Biuro Zbytu CementuBiuro Zbytu i Organizacji Przewozów Cementu, Wapna i Gipsu
21Centrala Materiałów BudowlanychCentrala Zaopatrzenia Materiałowego Przemysłu Budowlanego
22Zjednoczenie Przemysłu Kruszyw i Surowców MineralnychZjednoczenie Przemysłu Kruszyw, Kamienia Budowlanego i Surowców Mineralnych (Biuro Koordynacji Zbytu "Kruszzbyt")
23Zjednoczenie Przemysłu Celulozowo-Papierniczego (w zakresie papieru i wyrobów papierniczych)Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
24Centrala Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" (w zakresie zboża i przetworów zbożowych)Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu
25Zjednoczenie Przemysłu Cukierniczego (w zakresie ziarna kakaowego)Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu
26Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego (w zakresie cukru i kwasu cytrynowego)Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu
27Zjednoczenie Przemysłu Spirytusowego (w zakresie spirytusu)Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu
28Biuro Zbytu Części SamochodowychZjednoczenie Zaplecza Technicznego Motoryzacji
29Biuro Zbytu Sprzętu i Porcelany Elektrotechnicznej "Elektrosprzęt"Zjednoczenie Przemysłu Kabli i Sprzętu Elektrotechnicznego
30Centrala Handlowo-Techniczna Sprzętu Pożarniczego i OchronnegoUrząd Gospodarki Materiałowej
31Biuro Zbytu SzkłaZjednoczenie Przemysłu Szklarskiego i Ceramicznego "Vitrocer"
32Centrala Zaopatrzenia Przemysłu Poligraficznego «Technograf» (w zakresie materiałów i surowców poligraficznych oraz części zamiennych do maszyn poligraficznych)Zjednoczenie Przemysłu Graficznego
33Biuro Zbytu Wapna i GipsuBiuro Zbytu i Organizacji Przewozów Cementu, Wapna i Gipsu
34Biuro Sprzedaży Armatury PrzemysłowejZjednoczenie Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych
35Centrala Handlowa Materiałów OgniotrwałychZjednoczenie Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych
36Biuro Zbytu Elementów Maszynowych "Elma" (w zakresie typowych elementów maszyn)Ministerstwo Przemysłu Maszynowego
37Biuro Zbytu Okuć i Instalacji Budowlanych w PoznaniuCentrala Handlowa Elementów Wyposażenia Budownictwa "Metalplast"
38Biuro Zaopatrzenia i Zbytu Części Zamiennych Taboru Kolejowego w SosnowcuZjednoczenie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego
39Zjednoczenie Przemysłu Ceramiki BudowlanejMinisterstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
40Przedsiębiorstwo Zbytu Maszyn Budowlanych i Transportowych "BUMAR-ZBYT"Ministerstwo Przemysłu Maszynowego
41Przedsiębiorstwo Kompletacji i Koordynacji Dostaw Przemysłu Betonów "Elbet" w WarszawieZjednoczenie Przemysłu Betonów
42Biuro Zbytu Materiałów Izolacji Budowlanej w KatowicachZjednoczenie Przemysłu Izolacji Budowlanej
43Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Budownictwa "ZREMB" w WarszawieZjednoczenie Mechanizacji Budownictwa "ZREMB"
44Biuro Zbytu Stolarki Budowlanej "Stolbud" w WarszawieZjednoczenie Przemysłu Stolarki Budowlanej
45Centrala Handlu Artykułami Technicznymi "Elmet"Urząd Gospodarki Materiałowej
1 Załącznik:

-zmieniony przez § 1 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 26 czerwca 1964 r. (M.P.64.43.205) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 7 lipca 1964 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 28 sierpnia 1964 r. (M.P.64.59.277) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 1 września 1964 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 14 maja 1965 r. (M.P.65.26.130) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 27 maja 1965 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 21 stycznia 1966 r. (M.P.66.4.29) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 11 lutego 1966 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 10 listopada 1966 r. (M.P.66.64.308) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1967 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 10 listopada 1966 r. (M.P.66.64.308) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1967 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 30 grudnia 1970 r. (M.P.71.3.12) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 16 stycznia 1971 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 18 lutego 1971 r. (M.P.71.13.98) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 1 marca 1971 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 19 października 1971 r. (M.P.71.55.360) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 1 grudnia 1971 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej z dnia 30 sierpnia 1972 r. (M.P.72.44.237) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 18 września 1972 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 16 lutego 1977 r. (M.P.77.5.40) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 12 marca 1977 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 17 sierpnia 1977 r. (M.P.77.22.118) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 14 września 1977 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 25 stycznia 1978 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wykazie jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania kontroli zapasów (M.P.78.3.16) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 14 lutego 1978 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 2 października 1980 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wykazie jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania kontroli zapasów (M.P.80.26.143) z dniem 11 listopada 1980 r.