Monitor Polski

M.P.1946.69.132

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1946 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU POMIARÓW KRAJU
z dnia 8 lipca 1946 r.
o przepisach szczegółowych uwierzytelniania planów i dokumentów mierniczych przez urzędy i instytucje państwowe, wykonywujące pomiary stosowane.

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1946 r., o uwierzytelnianiu planów i dokumentów mierniczych (Dz. U. R. P. Nr 26/46 r., poz. 167) zarządza się co następuje:
§  1. Urzędy lub instytucje państwowe uprawnione do uwierzytelniania planów i dokumentów mierniczych obowiązane są do:

1. prowadzenia specjalnego dziennika wydanych planów i dokumentów mierniczych,

2. prowadzenia przejściowych archiwów odrysów i odpisów wydanych planów i dokumentów mierniczych,

3. przekazywania akt i operatów pomiarowych wydanych planów i dokumentów mierniczych w okresach rocznych do miejscowego archiwum mierniczego:

urzędy i instytucje na szczeblu powiatowym - do archiwum powiatowych referatów pomiarów, na szczeblu wojewódzkim - do archiwów wydziałów pomiarów urzędów wojewódzkich, zaś urzędy i instytucje centralne - do Głównego Archiwum Mierniczego w Głównym Urzędzie Pomiarów Kraju.

§  2. Uwierzytelnianie planów i dokumentów mierniczych dokonuje się przez zaopatrzenie ich: datą wydania dokumentu, numerem kolejnym wpisu do księgi wydanych dokumentów, podpisem uprawnionego z powołaniem się na § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1946 r. o uwierzytelnianiu planów i dokumentów mierniczych (Dz. U. R. P. Nr 26/46 r., poz. 167), o ile uwierzytelnianie dokonuje się na tej podstawie oraz odciskiem pieczęci z godłem państwa danego urzędu lub instytucji
§  3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim.