Monitor Polski

M.P.1954.117.1656

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 1954 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 7 grudnia 1954 r.
w sprawie przepisów o rachunkowości budżetowej w prezydiach gromadzkich rad narodowych.

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. z 1950 r. Nr 22, poz. 188 i z 1951 r. Nr 25, poz. 185) zarządza się, co następuje:
§  1. Wprowadza się przepisy o rachunkowości budżetowej w prezydiach gromadzkich rad narodowych, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1955 r.

ZAŁĄCZNIK 

PRZEPISY O RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ W PREZYDIACH GROMADZKICH RAD NARODOWYCH

Spis treści.

Rozdział I.

Przepisy ogólne.

§ 1. Przepisy wstępne.

§ 2. Organizacja i obowiązki służby rachunkowej w prezydiach gromadzkich rad narodowych.

§ 3. Organizacja obsługi kasowej prezydiów gromadzkich rad narodowych.

§ 4. Sprzedaż znaków wartościowych.

§ 5. Dokonywanie operacji kasowych.

Rozdział II.

Wpłaty.

§ 6. Przyjmowanie wpłat.

§ 7. Odbiór z poczty przesyłek wartościowych.

Rozdział III.

Wypłaty.

§ 8. Podstawa dokonywania wypłat.

§ 9. Faktury (rachunki).

§ 10. Listy płatnicze.

§ 11. Zarządzenia i postanowienia.

§ 12. Sprawdzanie dowodów.

§ 13. Zatwierdzanie dowodów do wypłaty.

§ 14. Kasowanie dowodów.

§ 15. Dowody na udokumentowanie wydatków z zaliczek.

§ 16. Zlecanie wypłat.

§ 17. Sposób wystawiania poleceń przelewu i czeków.

§ 18. Wypłacanie należności zbiorowych.

§ 19. Zlecenia przekazowe.

§ 20. Podpisywanie poleceń przelewu i czeków.

§ 21. Doręczanie poleceń przelewu i czeków oraz gotówki.

Rozdział IV.

Księgowość.

§ 22. Przepisy ogólne.

§ 23. Dowody rachunkowe.

§ 24. Księga kasy i rachunku bieżącego.

§ 25. Księga dochodów i wydatków budżetowych.

§ 26. Księga kontowa dochodów.

§ 27. Księga kontowa dłużników i wierzycieli.

§ 28. Karty wynagrodzeń.

§ 29. Księga materiałowa.

§ 30. Księga inwentarzowa.

§ 31. Księga kontroli druków ścisłego zarachowania.

Rozdział V.

Sprawozdawczość.

§ 32. Przepisy ogólne.

§ 33. Sprawozdania miesięczne o dochodach i wydatkach budżetowych.

§ 34. Sprawozdanie kwartalne o stanie rachunków.

§ 35. Sprawozdanie kwartalne o dochodach budżetowych.

§ 36. Sprawozdanie kwartalne o wydatkach budżetowych.

Załącznik.

Wykaz wzorów druków.

Rozdział I.

Przepisy ogólne.

§  1. Przepisy wstępne.
1. Przepisy niniejsze normują zasady rachunkowości budżetowej w prezydiach gromadzkich rad narodowych, zwanych w dalszym ciągu w skrócie p.g.r.n.
2. Zadaniem rachunkowości budżetowej w p.g.r.n. jest:
1) ewidencja i kontrola przebiegu wykonania budżetu,
2) kontrola i ochrona własności socjalistycznej oraz zabezpieczenie przed bezprawnym i niegospodarnym wydawaniem środków budżetowych,
3) kontrola przestrzegania dyscypliny finansowo-budżetowej,
4) dostarczanie danych do planowania budżetowego.
§  2. Organizacja i obowiązki służby rachunkowej w prezydiach gromadzkich rad narodowych.
1. Przewodniczący gromadzkiej rady narodowej jest odpowiedzialny za zachowanie dyscypliny finansowo-budżetowej, zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej oraz za stan księgowości i sprawozdawczości. Bez jego wiedzy nie może być dokonana żadna pieniężna operacja ani zaciągnięte zobowiązanie.
2. Księgowość w p.g.r.n. prowadzi sekretarz gromadzkiej rady narodowej. Do jego obowiązków należy czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny finansowo-budżetowej oraz bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości i sprawozdawczości, a w szczególności:
1) czuwanie nad prawidłowością gospodarki środkami budżetowymi i innymi środkami, pozostającymi w dyspozycji p.g.r.n.,
2) czuwanie nad prawidłowością i terminowością pobierania dochodów oraz dokonywania wydatków,
3) prawidłowe i terminowe obliczanie i uiszczanie podatków, potrącanych od wynagrodzeń pracowników p.g.r.n.,
4) czuwanie nad przeprowadzaniem inwentaryzacji w ustalonych terminach,
5) czuwanie nad terminowym rozliczaniem zaliczek przez pracowników,
6) czuwanie nad prawidłowym wydatkowaniem funduszu płac przez przestrzeganie ustalonych etatów i stawek,
7) czuwanie nad terminowym odprowadzaniem sum obcych,
8) przestrzeganie ustalonych zasad dokumentacji księgowej oraz bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości i sprawozdawczości,
9) należyte przechowywanie ksiąg i dokumentów.
3. Wszelkie dokumenty stanowiące podstawę dokonania wydatków podpisują łącznie przewodniczący i sekretarz gromadzkiej rady narodowej. Sekretarz obowiązany jest odmówić podpisania i wykonania zleceń dotyczących operacji sprzecznych z obowiązującymi przepisami oraz zasadami prawidłowej i oszczędnej gospodarki, jak np.:
1) bezprawnego wydania środków materialnych,
2) dodatkowych wypłat pracownikom za prace, wchodzące w zakres ich obowiązków służbowych, a nie przewidzianych w obowiązujących przepisach,
3) bezpodstawnego wypłacania zaliczek do rozliczenia,
4) wydatkowania środków pieniężnych, powodującego przekroczenie etatów, stawek i funduszu płac,
5) wydatkowania środków pieniężnych na cele nie przewidziane w budżecie lub przekraczające kredyty budżetowe,
6) niewłaściwego z punktu widzenia klasyfikacji budżetowej kwalifikowania wydatków,
7) zaliczenia dochodu budżetowego jako zwrotu wydatku.
4. W przypadku otrzymania polecenia sprzecznego z obowiązującymi przepisami lub zasadami prawidłowej i oszczędnej gospodarki sekretarz gromadzkiej rady narodowej obowiązany jest zwrócić na to uwagę przewodniczącemu gromadzkiej rady narodowej. W razie pisemnego potwierdzenia przez przewodniczącego gromadzkiej rady narodowej uprzednio wydanego polecenia sekretarz wykonuje je i równocześnie zawiadamia pisemnie prezydium powiatowej rady narodowej i inspektorat kontrolno-rewizyjny przy prezydium wojewódzkiej rady narodowej. Jeżeli sekretarz zaniedba dokonania powyższego zawiadomienia, ponosi odpowiedzialność za wykonanie zarządzenia na równi z przewodniczącym gromadzkiej rady narodowej.
5. Prezydium powiatowej rady narodowej obowiązane jest w ciągu 14 dni rozpatrzyć otrzymane zawiadomienie i wydać stosowne zarządzenie.
6. W przypadku gdy księgowość prowadzi samodzielnie inny pracownik aniżeli sekretarz gromadzkiej rady narodowej, prawa i obowiązki sekretarza, przewidziane w niniejszych przepisach, przechodzą na pracownika prowadzącego księgowość.
§  3. Organizacja obsługi kasowej prezydiów gromadzkich rad narodowych.
1. Wszelkie środki pieniężne znajdujące się w dyspozycji p.g.r.n. powinny być gromadzone na rachunku bieżącym we właściwym oddziale Narodowego Banku Polskiego (N.B.P.) i w kasie p.g.r.n.
2. P.g.r.n. przyjmuje do swej kasy wszelkie wpłaty z tytułu dochodów własnych.
3. W granicach posiadanych w kasie własnych środków pieniężnych i w granicach ustalonego budżetu p.g.r.n. może pokrywać z kasy swoje wydatki. Wyjątek stanowią wydatki na płace, które mogą być dokonane tylko po uprzednim podjęciu środków pieniężnych z rachunku bieżącego.
4. Stan kasy p.g.r.n. w zakresie własnych środków pieniężnych nie może przekraczać ustalonego przez oddział N.B.P. pogotowia kasowego. Środki pieniężne, przekraczające ustalone pogotowie kasowe, powinny być odprowadzone na rachunek bieżący w drodze bezpośredniej wpłaty do kasy N.B.P. lub przekazem pocztowym w tym samym dniu, w którym przekroczenie nastąpiło.
5. P.g.r.n. przyjmuje w granicach obowiązujących przepisów wpłaty na rzecz wydziału finansowego prezydium powiatowej rady narodowej i innych instytucji (sumy obce). Pobrane sumy obce p.g.r.n. obowiązane jest w ustalonych terminach wpłacać na rachunki bankowe właściwych jednostek. Dokonywanie jakichkolwiek wypłat z sum obcych jest niedozwolone.
§  4. Sprzedaż znaków wartościowych.
1. P.g.r.n. dokonują sprzedaży znaków wartościowych w granicach norm zapasu znaków, ustalonych przez właściwe oddziały N.B.P.
2. Znaki wartościowe w wysokości ustalonej normy otrzymuje p.g.r.n. za pokwitowaniem z właściwego oddziału N.B.P. jako zaliczkę.
3. Uzupełnienie zapasu znaków do wysokości normy następuje, w drodze zakupu znaków za gotówkę, uzyskaną ze sprzedaży znaków. W ostatnim dniu roku budżetowego p.g.r.n. obowiązane jest za uzyskaną ze sprzedaży gotówkę uzupełnić zapas znaków do wysokości pełnej normy.
4. Zmniejszenie lub likwidacja zaliczki w znakach wartościowych następuje przez zwrot znaków lub wpłatę gotówki, uzyskanej z ich sprzedaży.
§  5. Dokonywanie operacji kasowych.
1. Do przyjmowania wpłat i dokonywania wypłat (prowadzenia kasy) przewodniczący gromadzkiej rady narodowej wyznacza jednego z pracowników p.g.r.n., o ile sam nie wykonuje tych czynności.
2. Pracownik prowadzący kasę jest odpowiedzialny za właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki. Pracownik ten powinien podpisać i złożyć przewodniczącemu gromadzkiej rady narodowej deklarację następującej treści:

"Przyjmuję do wiadomości, że ponoszę materialną odpowiedzialność za powierzone mi pieniądze. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie prowadzenia operacji kasowych i ponoszę odpowiedzialność za ich naruszenie".

3. Przekazanie kasy innemu pracownikowi powinno być dokonane protokolarnie w obecności przewodniczącego i sekretarza gromadzkiej rady narodowej, którzy podpisują protokół łącznie z pracownikami: przekazującym i przejmującym kasę.
4. Operacje kasowe mogą być dokonywane tylko na podstawie dokumentów płatniczych przychodowych i rozchodowych.
5. Co najmniej raz w miesiącu przewodniczący gromadzkiej rady narodowej przeprowadza rewizję kasy sprawdzając zgodność stanu faktycznego ze stanem rachunkowym. O przeprowadzeniu rewizji przewodniczący gromadzkiej rady narodowej powinien uczynić notatkę w księdze kasy.

Rozdział  II.

Wpłaty.

§  6. Przyjmowanie wpłat.
1. Na każdą przyjętą wpłatę z wyłączeniem wpłat za sprzedane znaki wartościowe p.g.r.n. wydaje pokwitowanie z kwitariusza przychodowego (wzór nr 1).
2. Kwitariusz przychodowy zawiera kolejno ponumerowane blankiety pokwitowań oraz przebitkowo pisane dowody wpłat i dziennik wpłat.
3. Kwitariusze są drukami ścisłego zarachowania. Ilość blankietów zawartych w kwitariuszu powinna być sprawdzona i stwierdzona w każdym kwitariuszu przez przewodniczącego i sekretarza gromadzkiej rady narodowej przez wypełnienie i podpisanie klauzuli umieszczonej na okładce kwitariusza, stwierdzającej ilość i numery pokwitowań.
4. Na pokwitowaniach oraz przebitkowo pisanych dowodach i w dziennikach nie może być żadnych podskrobań, wycierań i poprawek. Mylnie wypełnione pokwitowania i dowody wpłat należy unieważnić przez przekreślenie oraz umieszczenie podpisu przewodniczącego gromadzkiej rady narodowej lub osoby przez niego upoważnionej. Unieważnione blankiety pokwitowań i dowody wpłat powinny być przyklejone do odnośnego odcinka dziennika.

Wzór nr 1.

Kwitariusz przychodowy

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

§  7. Odbiór z poczty przesyłek wartościowych.
1. Pocztowe dowody oddawcze, nadchodzące pod adresem p.g.r.n., wydaje placówka pocztowa p.g.r.n.
2. Otrzymane dowody pocztowe wpisuje się do rejestru zawiadomień pocztowych (wzór nr 2).
3. P.g.r.n. upoważnia do odbioru przesyłek jednego z pracowników; upoważnienie jest ważne do odwołania.
4. Upoważniony pracownik odbiera w placówce pocztowej przekazy pieniężne i przesyłki wartościowe za okazaniem upoważnienia i rejestru zawiadomień pocztowych oraz za pokwitowaniem odbioru. Pracownik pocztowy stwierdza wydanie przesyłki i sum z przekazów w rejestrze zawiadomień pocztowych podpisem i odciskiem datownika pod sumą ogólną, oznaczoną cyframi i słowami.
5. Upoważniony pracownik sprawdza całość opakowania przesyłki i całość pieczęci. W razie zauważonego naruszenia opakowania lub pieczęci pracownik otwiera przesyłkę w obecności pracownika pocztowego oraz sprawdza jej zawartość.
6. O otwarciu przesyłki i stwierdzonej zawartości sporządza się w dwóch egzemplarzach protokół, który podpisują obecni przy sprawdzaniu. Jeden egzemplarz protokołu przeznaczony jest dla placówki pocztowej, a drugi dla p.g.r.n.
7. Podjęte z poczty sumy pieniężne i przesyłki wartościowe powinny być doręczone pracownikowi prowadzącemu kasę. Otwarcie przesyłki następuje w obecności pracownika, który przesyłkę doręczył z poczty. W przypadku gdy wartość przesyłki nie odpowiada treści dołączonych do niej dokumentów oraz w razie braku tych dokumentów sporządza się odpowiedni protokół, który podpisują obecni przy sprawdzaniu.
8. Rejestr zawiadomień pocztowych powinien być oparafowany.
9. W rejestrze prowadzi się następujące konta:
1) przekazy pieniężne,
2) inne przesyłki pocztowe.
10. Kolumny 6 i 7 wypełnia się na koncie przesyłek pocztowych, a na koncie przekazów tylko w przypadkach, gdy stwierdzono różnicę między sumą podaną w pocztowym dowodzie oddawczym a sumą podaną w przekazie pocztowym.

Wzór nr 2.

Rejestr zawiadomień pocztowych.

Nazwa konta .............................................................................................................................

Lp.Dowód pocztowyNadawca i placówka pocztowa nadawczaSuma otrzymanaAdnotacja o zarachowaniu
data otrzymanianrna sumęw gotówcew innych walorach
grgrgr
12345678
-

Rozdział  III.

Wypłaty.

§  8. Podstawa dokonywania wypłat.
1. Za podstawę dokonywania wypłat służą sprawdzone i zatwierdzone w myśl §§ 12 i 13 niniejszych przepisów dokumenty uzasadniające wypłatę a mianowicie:
1) faktury (rachunki),
2) listy płatnicze,
3) zarządzenia lub postanowienia wydane przez p.g.r.n. w sprawie wypłat zasiłków, zaliczek do rozliczenia itp. bądź też urzędowe odpisy tych zarządzeń lub postanowień,
4) inne dokumenty stosownie do przepisów specjalnych.
2. Dokonywanie wypłat bez podstawy w postaci odpowiednich dokumentów jest niedopuszczalne.
§  9. Faktury (rachunki).
1. Jeżeli za podstawę dokonania wypłaty służy faktura (rachunek), powinna ona zawierać:
1) imię i nazwisko (nazwę przedsiębiorstwa itp.) oraz adres wystawcy,
2) nazwę i adres p.g.r.n., dla którego wystawiono fakturę (rachunek),
3) powołanie się na ewentualną umowę, ofertę lub zamówienie,
4) ilość, miarę lub wagę i wyszczególnienie dostarczonych przedmiotów a w razie świadczenia usług lub robót - rodzaj usługi lub roboty i sposób obliczenia należności oraz datę wykonania świadczenia,
5) ceny jednostkowe poszczególnych przedmiotów lub usług i robót,
6) ogólną sumę należności cyframi i słowami,
7) określenie rachunku bankowego na który należność ma być przelana bądź imię i nazwisko osoby upoważnionej do podjęcia należności,
8) datę i podpis wystawcy ewentualnie stempel firmy.
2. Faktura (rachunek) powinna być wystawiona atramentem, ołówkiem kopiowym lub pismem maszynowym.
3. Rachunek kosztów podróży (delegacji, przeniesienia) sporządza się według wzoru ustalonego dla powszechnego użytku.
§  10. Listy płatnicze.
1. Listy płatnicze sporządza się na należności zbiorowe, np. płace, zasiłki, nagrody itp. Listy płatnicze na należności okresowo się powtarzające sporządza się na podstawie kart wynagrodzeń (§28). W innych przypadkach podstawę sporządzania list płatniczych stanowią każdorazowo wydane zarządzenia lub zatwierdzone wykazy osób otrzymujących należności (np. zasiłki jednorazowe, nagrody, premie itp.).
2. Listy płatnicze (wzór nr 3) powinny być wypełniane atramentem. Jeżeli wykazy osób otrzymujących wynagrodzenie (ust. 1) zawierają istotne elementy listy płatniczej, mogą one zastąpić listę płatniczą.
3. Suma łączna do wypłaty całej listy płatniczej powinna być podana cyframi i słowami.
4. Lista płatnicza powinna być podpisana przez pracownika sporządzającego listę.

Wzór nr 3.

(strona 1)

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w ...............

Wypłacono czekiem z dnia ..................................... 195 .. r. nr ........................

Potrącenia przelano poleceniami z dnia .................. 195 .. r.

Lista płatnicza nr ....

.......................................................................................................................................................

(rodzaj należności)

za ..................................................................................................................................................

(okres wypłaty)

(strona 2)

Nr kolejnyNazwisko i imięGrupa uposażeniaWynagrodzenie
Razem wynagrodzenie (brutto)
grgrgrgrgr

(strona 3)

PotrąceniaDo wypłaty nettoPotwierdzenie odbioru
datapodpis
grgrgrgr

(strona 4)

CzęśćRozdział§§
Sprawdzono dnia .............. 195 .. r.Razem
.........................................Potrącono
(podpis sprawdzającego)Do wypłaty
Zatwierdzano na sumę zł ....... gr ..... Wypłacono
(słownie złotych .......................)

do wypłaty z sum budżetowych.

..................., dnia ... 195 .. r.

Wpłacono do N.B.P. za

pokwitowaniem nr.....

z dnia ........ 195 .... r.

............................................................... .............................................................................

(sekretarz gromadzkiej rady narodowej) (przewodniczący gromadzkiej rady narodowej)

§  11. Zarządzenia i postanowienia.
1. W zarządzeniu lub postanowieniu wydanym przez p.g.r.n. w sprawie wypłat powinno być podane dokładne oznaczenie i adres osoby lub instytucji, na rzecz której ma być dokonana wypłata, oraz tytuł wypłaty.
2. W zarządzeniu o wypłaceniu zaliczki powinien być określony termin, do którego zaliczka ma być rozliczona.
3. Zaliczki do rozliczenia mogą być wypłacane:
1) pracownikom - na koszty podróży, delegacji oraz przeniesień służbowych;
2) kierownikom lub pracownikom jednostek objętych budżetem p.g.r.n. - na pokrycie drobnych wydatków,
3) dostawcom i wykonawcom robót i usług - na poczet umówionej sumy zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami oraz warunkami umowy.
4. Zaliczka powinna być rozliczona w terminie ustalonym w zarządzeniu o wypłaceniu zaliczki. Jeżeli zaliczka, podjęta przez pracownika, nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się zaliczkę z najbliższego wynagrodzenia pracownika.
5. Sumy zaliczek nie rozliczonych do końca roku budżetowego powinny być zwrócone najpóźniej w ostatnim dniu roku budżetowego. Pozostałości zaliczek, udzielonych na koszty podróży, delegacji lub przeniesień, rozpoczętych w bieżącym roku budżetowym a zakończonych po upływie roku budżetowego, powinny być zwrócone po zakończeniu podróży (delegacji, przeniesienia).
6. Zaliczki zwrócone w tym samym roku, w którym zostały wypłacone, zalicza się jako zwrot wydatku, natomiast zaliczki zwrócone po upływie roku, w którym zostały wypłacone, zalicza się na dochody budżetowe.
7. W razie przeniesienia pracownika do innego miejsca służbowego zaliczki pobrane przez pracownika, z wyjątkiem zaliczki na koszty przeniesienia, mają być całkowicie rozliczone przed jego udaniem się do nowego miejsca służbowego.
§  12. Sprawdzanie dowodów.
1. Każdy dowód stanowiący podstawę do zlecenia wypłaty powinien być przed zatwierdzeniem do wypłaty sprawdzony przez sekretarza gromadzkiej rady narodowej.
2. Sprawdzanie dowodów polega na zbadaniu:
1) czy wydatek jest zgodny z budżetem i obowiązującymi przepisami, czy jest celowy i uzasadniony pod względem gospodarczym oraz oszczędny;
2) czy wynikające z dowodu ceny i stawki są zgodne z obowiązującymi cennikami i taryfami;
3) czy będąca dowodem lista płatnicza jest zgodna z faktycznym stanem osobowym, z danymi zawartymi w aktach osobowych bądź innymi dokumentami, na których podstawie lista została sporządzona;
4) czy poszczególne dowody odpowiadają przepisom §§ 9-11;
5) czy dowody są kompletne i zupełne, tj. czy zawierają wszystkie dane niezbędne do zobrazowania czynności, na których udowodnienie mają służyć;
6) czy na podstawie podanych w dowodach cen i stawek jednostkowych obliczono prawidłowo kwoty pieniężne poszczególne i sumy ogólne.
3. Na dowodach, obejmujących należności za wykonaną pracę lub dostarczone przedmioty bądź usługi, powinno być umieszczone potwierdzenie wykonania i przyjęcia pracy lub usług bądź też potwierdzenie odbioru przedmiotów i materiałów oraz zapisania ich do księgi inwentarzowej lub materiałowej z podaniem pozycji danych ksiąg.
4. Dokonanie sprawdzenia powinno być stwierdzone na dowodzie przez zamieszczenie i podpisanie przez sekretarza gromadzkiej rady narodowej klauzuli: "Sprawdzono dnia ...............".
§  13. Zatwierdzanie dowodów do wypłaty.
1. Dowody sprawdzone w sposób podany w § 12 podlegają zatwierdzeniu do wypłaty.
2. Zatwierdzanie dowodów do wypłaty należy do obowiązków przewodniczącego i sekretarza gromadzkiej rady narodowej.
3. Zatwierdzanie dowodów do wypłaty następuje przez zamieszczenie na dowodzie podpisanej przez osoby wymienione w ust. 2 klauzuli treści następującej:

"Zatwierdzono na sumę zł .....................................................................................................

(słownie złotych ...................................................................................................................)

do wypłaty z sum budżetowych część ................................................................................,

rozdział ........................................................ §.....................................................................,

dnia ....................................................................................................................................".

4. Jeżeli zatwierdzeniu podlega dowód częściowo lub całkowicie pokryty z uprzednio wypłaconej zaliczki, wówczas klauzula zatwierdzenia otrzymuje następujące uzupełnienie:

"Jednocześnie ulega potrąceniu zaliczka zł .........................., pozostaje do wypłacenia - zwrotu zł ..........................."

§  14. Kasowanie dowodów.
1. Na dowodzie stanowiącym podstawę zlecenia wypłaty należy po dokonaniu wypłaty lub po wystawieniu polecenia przelewu (czeku) zamieścić za pomocą stempla lub odręcznie atramentem klauzulę: "Zapłacono z kasy dnia ....................", bądź "Zapłacone poleceniem przelewu z dnia ............................", bądź "Zapłacono czekiem z dnia ................... nr .............", przy czym data wypłaty lub polecenia przelewu bądź data i nr czeku mają być wpisane atramentem.
2. Klauzula powyższa powinna być umieszczona w takim miejscu dowodu, aby nie mogła być usunięta przez odcięcie części dowodu.
3. Gdy za podstawę zlecenia wypłaty służy większa ilość dowodów, p.g.r.n. może sporządzić wykaz tych dowodów. W takim przypadku klauzulę zatwierdzenia, o której mowa w § 13, można zamieścić tylko na wykazie, jednak klauzula sprawdzenia, dowodu, o której mowa w § 12, oraz klauzula skasowania dowodu, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, powinny być umieszczone na każdym dowodzie.
§  15. Dowody na udokumentowanie wydatków z zaliczek.
1. Wszelkie wydatki dokonane z zaliczek mają być udokumentowane oryginalnymi fakturami (rachunkami) osób lub instytucji, na rzecz których dokonano wypłaty zaliczki.
2. Każda faktura (rachunek) zapłacona z zaliczki powinna zawierać potwierdzenie odbioru należności przez odbiorców. Potwierdzenie to powinno być wyrażone cyframi i słowami oraz zaopatrzone w datę i podpis odbiorcy.
3. Dowody opłacone z zaliczek podlegają sprawdzeniu i zatwierdzeniu oraz kasowaniu na zasadach ogólnych podanych w §§ 12-14, z tym że klauzula kasująca dowód powinna mieć następujące brzmienie:

"Zapłacono z zaliczki, wypłaconej dnia ......".

4. W razie niemożności otrzymania oryginalnych dowodów dla udokumentowania drobnych wydatków należy sporządzić dowód zastępczy w formie oświadczenia, podpisanego przez pracownika, który dokonał wydatku, oraz innego pracownika lub świadka, i podać imię i nazwisko oraz adres zbywcy rzeczy lub świadczącego usługi. Wydatki takie mają być szczegółowo wymienione w oświadczeniu i nie mogą przekraczać łącznie kwoty 30 zł w każdym poszczególnym wyliczeniu.
5. W razie niemożności uzyskania dowodów na wydatki przekraczające kwotę 30 zł lub w razie gdy uzyskane dowody nie odpowiadają wymaganiom niniejszych przepisów, zatwierdzenie dowodu może nastąpić po uprzednim uzyskaniu zgody inspektoratu kontrolno-rewizyjnego przy prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
§  16. Zlecanie wypłat.
1. P.g.r.n. zarządza wypłaty gotówką ze swojej kasy lub za pomocą poleceń przelewu i czeków według wzorów bankowych.
2. Wypłat za pomocą poleceń przelewu dokonuje się w przypadkach, gdy wierzyciel (odbiorca) posiada rachunek bankowy. Wypłat za pomocą czeków dokonuje się, gdy w kasie p.g.r.n. brak jest dostatecznych środków pieniężnych na dokonanie wypłaty, a wierzyciel (odbiorca) nie posiada rachunku bankowego. Przy pomocy czeków .podejmuje się również z rachunku bankowego środki pieniężne do kasy p.g.r.n.
3. P.g.r.n. otrzymuje blankiety poleceń przelewu I czeków we właściwym oddziale N.B.P. Blankiety czeków są drukami ścisłego zarachowania i powinny być przechowywane pod zamknięciem razem z gotówką. Zepsute blankiety czeków powinny być unieważnione przez przekreślenie i zamieszczenie adnotacji "unieważniono" i zwrócone bankowi.
4. Zamiejscowe wypłaty zarządza się za pomocą poleceń przelewu i przekazów pocztowych.
§  17. Sposób wystawiania poleceń przelewu i czeków.
1. Na podstawie zatwierdzonych dowodów, stanowiących podstawę zlecania wypłat, wystawia się polecenie przelewu lub czek na okaziciela bądź czek imienny.
2. Czek na okaziciela wystawia się, gdy suma do wypłaty nie przekracza 1.000 zł, natomiast czek imienny - gdy suma do wypłaty przekracza 1.000 zł.
3. Polecenie przelewu powinno zawierać:
1) nazwę i adres p.g.r.n. oraz numer jego rachunku bankowego;
2) nazwę oddziału banku;
3) kwotę należności wyrażoną cyframi i słowami;
4) nazwę wierzyciela (odbiorcy) oraz numer jego rachunku w banku ze wskazaniem nazwy tego banku;
5) tytuł należności;
6) miejsce i datę wystawienia;
7) odcisk pieczęci;
8) dwa podpisy.
4. Czek powinien zawierać wszystkie szczegóły wymienione w ust. 3 z wyjątkiem podanych w pkt 4 i 5 (czek na okaziciela) bądź w pkt 5 (czek imienny).
5. Polecenie przelewu wraz z kopiami wypełnia się przebitkowo pismem maszynowym lub ołówkiem kopiowym, czek zaś - atramentem.
6. Na poleceniach przelewu i czekach nie są dopuszczalne żadne podskrobania, wycierania i kreślenia.
§  18. Wypłacanie należności zbiorowych.
1. Na zbiorowe wypłaty w gotówce jednego rodzaju, jak np. płace, zasiłki itp., wystawia się na podstawie listy płatniczej czek na ogólną sumę netto do wypłaty.
2. Na objęte listą płatniczą potrącenia wystawia się polecenia przelewu oddzielnie dla każdego rodzaju potrąceń i każdej instytucji, na rzecz której dokonano potrąceń.
3. Polecenie przelewu powinno zawierać wszystkie szczegóły potrzebne dla prawidłowego zarachowania potrąconej kwoty.
§  19. Zlecenia przekazowe.
1. Jeżeli należność ma być przekazana za pośrednictwem poczty, p.g.r.n. doręcza placówce pocztowej polecenie przelewu na rachunek bankowy właściwego urzędu pocztowego oraz należycie wypełniony przekaz pocztowy, wystawiony na wierzyciela (odbiorcę).
2. Jeżeli przesyłka ma być dokonana na koszt odbiorcy, przekaz pocztowy wystawia się na kwotę należności, pomniejszoną o koszty przekazu, obliczone według obowiązującej taryfy pocztowej.
3. Jeżeli koszty przesyłki mają być pokryte przez p.g.r.n., przekaz pocztowy wystawia się na kwotę należności, polecenie przelewu zaś na kwotę należności powiększoną o koszty przekazu pocztowego.
4. W sposób podany w ust. 1 p.g.r.n. może również podejmować ze swojego rachunku bankowego środki pieniężne dla własnej kasy na uzupełnienie pogotowia kasowego. W takim przypadku przekaz pocztowy wystawia się na p.g.r.n.
§  20. Podpisywanie poleceń przelewu i czeków.
1. Polecenia przelewu i czeki mają być podpisane przez przewodniczącego i sekretarza g.r.n. W razie nieobecności jednego z nich drugą osobą podpisującą jest zastępca przewodniczącego. Polecenia przelewu podpisuje się atramentem lub ołówkiem kopiowym, czeki - tylko atramentem.
2. Osoby podpisujące polecenia przelewu (czeki) są odpowiedzialne za zgodność treści polecenia przelewu lub czeku z dowodami stanowiącymi podstawę ich wystawienia.
3. Wzory podpisów osób upoważnionych do podpisywania poleceń przelewu i czeków oraz wzór odcisku pieczęci p.g.r.n. przesyła na formularzu bankowym oddziałowi N.B.P., w którym ma otwarty rachunek, z zachowaniem przepisów instrukcji N.B.P.
§  21. Doręczanie poleceń przelewu i czeków oraz gotówki.
1. P.g.r.n. doręcza polecenia przelewu oddziałowi banku za potwierdzeniem odbioru lub przesyła je pocztą.
2. P.g.r.n. wypłaca gotówkę lub doręcza czeki wierzycielom (odbiorcom) za potwierdzeniem odbioru na dowodach stanowiących podstawę dokonania wypłaty, po stwierdzeniu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru należności.
3. Jeżeli po odbiór gotówki (czeku) zgłasza się inna osoba aniżeli upoważniona do odbioru należności, powinna ona przedstawić specjalne pełnomocnictwo wierzyciela, którego podpis powinien być poświadczony przez biuro notarialne lub urząd państwowy. Pełnomocnictwo to dołącza się do dowodów stanowiących podstawę dokonania wypłaty.
4. W razie zagubienia lub zniszczenia czeku wręczonego odbiorcy p.g.r.n. może wystawić nowy czek po upewnieniu się, że poprzednio wystawiony czek nie został zrealizowany, i po zgłoszeniu bankowi, że czek ten nie podlega realizacji.

Rozdział  IV.

Księgowość.

§  22. Przepisy ogólne.
1. P.g.r.n. prowadzi księgowość w następujących księgach (kartach):
1) księga kasy i rachunku bieżącego (§24);
2) księga dochodów i wydatków budżetowych (§25);
3) księga kontowa dochodów (§26);
4) księga kontowa dłużników i wierzycieli (§27);
5) karty wynagrodzeń (§28);
6) księga materiałowa (§29);
7) księga inwentarzowa (§30);
8) księga kontroli druków ścisłego zarachowania (§31).
2. Na każdej księdze wpisuje się nazwę p.g.r.n., nazwę księgi i oznaczenie roku (lat). Ponadto wpisuje się imię i nazwisko pracownika prowadzącego księgę.
3. W księgach należy ponumerować strony lub karty. Ilość stron lub kart powinna być wpisana na ostatniej stronie bądź na okładce księgi i stwierdzona podpisem przewodniczącego i sekretarza gromadzkiej rady narodowej. Księga kasy i rachunku bieżącego, księga inwentarzowa oraz księga kontroli druków ścisłego zarachowania powinny być ponadto przesznurowane, a końce sznurka przytwierdzone do wewnętrznej strony okładki nalepką z pieczęcią urzędową p.g.r.n. w taki sposób, aby pieczęć była odciśnięta częściowo na nalepce, częściowo zaś na okładce księgi.
4. Księgi należy prowadzić starannie, dokładnie, bieżąco i zgodnie z przepisanymi wzorami.
5. Zapisy w księgach powinny być dokonywane atramentem i czytelnie. Wycieranie, zamazywanie, wyskrobywanie i zalepianie zapisów jest niedozwolone.
6. Omyłki w zapisach poprawia się przez przekreślenie cienką linią poziomą źle wpisanych cyfr i wyrazów w taki sposób, aby pozostały nadal czytelne, i przez wpisanie u góry lub na właściwym miejscu cyfr i wykazów właściwych. Dokonanie poprawki stwierdza swym podpisem pracownik prowadzący księgę.
7. Księgi i dowody rachunkowe przechowuje się przez okres lat 5.
§  23. Dowody rachunkowe.
1. Zapisy w księgach mogą być dokonywane tylko na podstawie właściwych dowodów rachunkowych.
2. Podstawą księgowania są dowody stanowiące podstawę zlecania wypłat (§8), dowody bankowe, pocztowe, protokoły i inne dokumenty oraz noty księgowe (wzór nr 4).
3. Na dowodach, stanowiących podstawę księgowania, powinna być oznaczona data księgowania oraz pozycja kolejna księgi kasy i rachunku bieżącego, jak również oznaczenie podziałki klasyfikacji budżetowej, której dowód dotyczy.
4. Dowody przechowuje się w teczce, zeszyte według kolejności zapisów w księdze kasy i rachunku bieżącego.
5. Dowody dotyczące rozliczenia zaliczek dołącza się do właściwego dokumentu, na którego podstawie nastąpiła wypłata zaliczki (§11). Nie dotyczy to tych dowodów, na których podstawie następuje dodatkowa wypłata. Jeżeli na podstawie przedłożonego rachunku następuje dopłata do zaliczki, wówczas na dowodzie stanowiącym podstawę wypłacenia zaliczki powinna być umieszczona notatka wskazująca, pod którą pozycją księgi kasy i rachunku bieżącego znajdują się dowody na rozliczenie zaliczki.
6. Dowody, których nie księguje się w księdze kasy i rachunku bieżącego, a tylko w innych księgach (np. w księdze materiałowej lub inwentarzowej), układa się oddzielnie w porządku kolejnym według dat księgowania.

Wzór nr 4.

Nota księgowa przychodowa/rozchodowa

na zł .... gr. ... (słownie złotych ..................)

tytułem .........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

................................................................... ...........................................................

(sekretarz gromadzkiej rady narodowej) (przewodniczący gromadzkiej

rady narodowej)

§  24. Księga kasy i rachunku bieżącego.
1. Księga kasy i rachunku bieżącego (wzór nr 5) służy do zapisywania obrotów gotówkowych i obrotów na rachunku bieżącym w N.B.P. oraz do kontroli stanu dochodów i wydatków budżetowych. W księdze tej prowadzi się osobne konto dla kasy i osobne konto dla rachunku bieżącego. Na każdym z tych kont prowadzi się oddzielną numerację zapisów, która biegnie od nr 1 w każdym roku.
2. Konto kasy prowadzi się w następujący sposób:
1) w kolumnie 4 zapisuje się wpłaty z tytułu dochodów budżetowych przyjęte w gotówce do kasy; podstawę zapisu stanowi nota księgowa i dołączone do niej dowody wpłat z kwitariusza przychodowego; w kolumnie 4 zapisuje się również wypłaty gotówkowe z tytułu zwrotów dochodów budżetowych; zapisy te dokonuje się czerwonym atramentem jako sumy ujemne; podstawę zapisu stanowi zarządzenie zwrotu i pocztowe dowody nadawcze;
2) w kolumnie 5 zapisuje się przyjęte do kasy wpłaty na rzecz innych instytucji (inkaso obcych należności) oraz sumy podjęte do kasy z rachunku bieżącego na uzupełnienie pogotowia kasowego; zapisów dokonuje się na podstawie not księgowych;
3) w kolumnie 6 zapisuje się wydatki budżetowe pokryte gotówką z kasy; podstawą zapisów są dowody stanowiące podstawę dokonania wypłat (§8); w kolumnie 6 zapisuje się również przyjęte w gotówce do kasy zwroty wydatków budżetowych, podlegające zaliczeniu na zmniejszenie wydatków; zwroty te zapisuje się czerwonym atramentem jako sumy ujemne; podstawę zapisów stanowią dowody wpłat z kwitariusza przychodowego;
4) w kolumnie 7 zapisuje się sumy wpłacone na rachunki innych instytucji z tytułu inkasa obcych należności, nadwyżki kasowe wpłacone na własny rachunek bankowy oraz wypłaty dokonane z sum otrzymanych na wykonanie obcych zleceń; podstawę zapisów stanowią kwity bankowe, pocztowe dowody nadawcze lub dowody stanowiące podstawę dokonywania wypłat (§8);
5) w kolumnie 8 wyprowadza się codziennie pozostałość gotówki w kasie.
3. Konto rachunku bieżącego prowadzi się w następujący sposób:
1) w kolumnie 4 zapisuje się dochody budżetowe wpłacone przez dłużników bezpośrednio na rachunek bieżący; podstawę zapisów stanowią bankowe dowody przychodowe, dołączone do wyciągu z rachunku bieżącego; w kolumnie 4 zapisuje się również, lecz czerwonym atramentem, zwroty dochodów budżetowych, dokonane poleceniami przelewu;
2) w kolumnie 5 zapisuje się wpłacone na rachunek bieżący sumy nie stanowiące dochodów budżetowych, mianowicie: nadwyżki gotówkowe odprowadzone z kasy p.g.r.n., otrzymane z budżetu powiatowej rady narodowej zwrotne zasiłki kasowe (pożyczki), otrzymane od innych instytucji sumy na wykonanie zadań zleconych (sumy na zlecenie), sumy niewłaściwie wpłacone oraz zwroty sum niewłaściwie wypłaconych; podstawę zapisów stanowią bankowe dowody przychodowe, dołączone do wyciągów z rachunku bieżącego;
3) w kolumnie 6 zapisuje się wydatki budżetowe pokryte z rachunku bieżącego; podstawą zapisów są dowody stanowiące podstawę zlecenia wypłat (§8); w kolumnie 6 zapisuje się również, lecz czerwonym atramentem, zwroty wydatków zaliczone na zmniejszenie wydatków, wpłacone na rachunek bieżący;
4) w kolumnie 7 zapisuje się rozchody z rachunku bieżącego nie stanowiące wydatków budżetowych, mianowicie sumy podjęte do kasy na uzupełnienie pogotowia kasowego, zwrócone do budżetu powiatowej rady narodowej zwrotne zasiłki kasowe (pożyczki), wypłaty z sum na zlecenie, sumy niewłaściwie wypłacone oraz zwroty sum niewłaściwie wpłaconych; podstawę zapisów stanowią noty księgowe i bankowe dowody rozchodowe;
5) w kolumnie 8 wyprowadza się codziennie pozostałość na rachunku bieżącym, która powinna być zgodna z wyciągiem bankowym.
4. Obroty na poszczególnych kontach sumuje się z końcem każdego miesiąca, wyprowadzając sumy od początku roku. W kolumnach 4 i 6 wyprowadza się sumy dochodów i wydatków budżetowych netto, tj. po potrąceniu zwrotów (zapisów czerwonych).
5. Z końcem roku budżetowego ustala się według poszczególnych kolumn sumy łączne konta kasy i konta rachunku bieżącego, po czym od przychodów odejmuje się rozchody, wyprowadzając w kolumnie 4 nadwyżkę dochodów budżetowych nad wydatkami budżetowymi, w kolumnie 5 zaś - nadwyżkę innych przychodów nad innymi rozchodami. Łączna suma nadwyżek powinna być zgodna z łączną sumą pozostałości w kasie i na rachunku bieżącym (kolumna 8).
6. Ustalone nadwyżki wnosi się do kolumn 4 i 5 księgi roku następnego, rozdzielając je na poszczególne konta według rzeczywistej pozostałości w kasie i na rachunku bieżącym.

Wzór nr 5.

Księga kasy i rachunku bieżącego.

Lp.DataTreśćPrzychodyRozchodySaldo
dochody budżetoweinne przychodywydatki budżetoweinne rozchody
grgrgrgrgr
12345678
§  25. Księga dochodów i wydatków budżetowych.
1. Księga dochodów i wydatków budżetowych (wzór nr 6) służy do prowadzenia ewidencji dochodów i wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej.
2. W księdze prowadzi się jedno konto dla dochodów budżetowych i tyle kont dla wydatków budżetowych, ile jest części budżetowych.
3. Dla każdego konta przeznacza się odpowiednią ilość stron stosownie do przewidywanej ilości zapisów w ciągu roku na danym koncie. Jeżeli przeznaczona ilość stron okaże się niewystarczająca, zakłada się konto dodatkowe, przenosząc sumy ogólne obrotów na to konto.
4. Na początku księgi sporządza się skorowidz kont, podając wykaz założonych kont oraz strony księgi, na których konta się zaczynają.
5. Zakładając konta w księdze wpisuje się oznaczenie klasyfikacji budżetowej na koncie dochodów według rozdziałów, na kontach wydatków według rozdziałów i paragrafów. Ponadto wpisuje się sumy dochodów lub wydatków, zatwierdzone w budżecie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, oraz kwoty zatwierdzone na okresy kwartalne. Kwoty kwartalne wpisuje się w sumach narastających, tzn. że w przedziałce zatytułowanej "Zatwierdzono na 2 kwartały" wpisuje się sumę planowanych dochodów lub wydatków od początku roku do końca drugiego kwartału, a w przedziałce zatytułowanej "Zatwierdzono na 3 kwartały" wpisuje się sumy planowane od początku roku do końca trzeciego kwartału. W przypadku gdy kwota zatwierdzona ulegnie zmianie, należy ją skreślić i wpisać nad nią kwotę właściwą.
6. Operacje należy księgować na podstawie dokumentów. W kolumnach 1 i 2 należy powołać nr kolejny zapisu i datę z księgi kasy i rachunku bieżącego. W treści (kolumna 3) podaje się, kto i za co wpłacił lub komu i za co wypłacono. Jeżeli wydatek budżetowy ma charakter zaliczki do rozliczenia, należy to w treści zapisu wyraźnie zaznaczyć.
7. W kolumnach kwotowych księguje się czarnym atramentem dochody bądź wydatki budżetowe, a czerwonym atramentem zwroty dochodów bądź wydatków budżetowych.
8. Poszczególne konta w księdze sumuje się po upływie każdego miesiąca, wyprowadzając tylko sumę od początku roku. Przy sumowaniu należy zapisy czerwone odejmować. Sumy łączne dochodów lub wydatków budżetowych powinny być zgodne z odpowiednimi sumami w księdze kasy i rachunku bieżącego.

Wzór nr 6.

Księga dochodów i wydatków budżetowych.

Oznaczenie klasyfikacji budżetowej
Zatwierdzononarok w budżecie
""1 kwartał
""2 kwartały
""3 kwartały
Pozycja księgi kasy i rachunku bieżącegoDataTreść zapisugrgrgrgr

(ciąg dalszy)

griigrzł *grgrgrgr
§  26. Księga kontowa dochodów.
1. Konta osobowe poszczególnych dłużników z tytułu dochodów opartych na wymiarze (np. grzywny) prowadzi się w księdze kontowej dochodów (wzór nr 7).
2. Dla poszczególnych rodzajów dochodów, w których zakresie ustala się należności do pobrania, przeznacza się oddzielne części księgi lub oddzielne księgi.
3. Księgę zakłada się na okres dwuletni.
4. Dłużników wpisuje się w kolejności alfabetycznej nazwisk, przeznaczając dla każdego konta odpowiednią ilość przedziałek poziomych, stosownie do przewidywanej ilości księgowań w ciągu roku.
5. W każdej części ksiąg i odpowiadającej rodzajowi należności, wprowadza się oddzielną numerację kont. Na kontach, na których figurują zaległości lub nadpłaty z lat poprzednich, wpisuje się pod bieżącym numerem konta także numer konta poprzedniej księgi.
6. Księgę prowadzi się w następujący sposób:
1) w kolumnie 4 zapisuje się czarnym atramentem zaległości bądź czerwonym atramentem nadpłaty; sumy te wpisuje się według terminów płatności zaległości i według terminów powstania nadpłat, przy czym terminy te wykazuje się w kolumnie 3; podstawę księgowania zaległości i nadpłat początkowych stanowi księga z roku poprzedniego;
2) w kolumnie 8 zapisuje się czarnym atramentem przypisy, tj. należności ustalone w bieżącym roku do pobrania, i czerwonym atramentem odpisy, tj. sumy odpisane z tytułu zmniejszenia lub umorzenia należności; podstawę księgowania przypisów i odpisów stanowi rejestr wymiarowy lub rejestr przypisów i odpisów należności;
3) w kolumnach 9, 10 i 11 zapisuje się czarnym atramentem wpłaty bądź czerwonym atramentem zwroty; podstawę księgowania dla wpłat stanowi kwitariusz przychodowy (dziennik wpłat) i bankowe dowody wpłat, dla zwrotów - decyzje w sprawie zwrotów wraz z dołączonymi dowodami pocztowymi lub bankowymi;
4) księgując przypisy, odpisy lub wpłaty należy wypełnić kolumny 5, 6 i 7; w kolumnie 5 zapisuje się datę operacji, w kolumnie 6 pozycję rejestru wymiarowego lub rejestru przypisów i odpisów bądź pozycję kwitariusza (dziennika wpłat) lub pozycję księgi dochodów, jeśli wpłaty dokonano na rachunek bankowy, a w kolumnie 7 oznaczenie roku i raty.
7. Po zakończeniu roku budżetowego dokonuje się zamknięcia księgi kontowej dochodów. W tym celu dokonuje się następujących czynności:
1) ustala się zaległości bądź nadpłaty na poszczególnych kontach osobowych dłużników według terminów płatności (okresów) zaległości i terminów powstania nadpłat oraz wpisuje się je do kolumn 12 i 13;
2) sumuje się na każdej stronie księgi poszczególne kolumny kwotowe z wyjątkiem kolumny dodatku za zwłokę i kosztów egzekucyjnych;
3) sporządza się na końcu księgi zestawienie sum stronicowych wyprowadzając sumy ogólne zaległości i nadpłat początkowych, przypisów, odpisów, wpłat oraz zaległości i nadpłat końcowych.
8. Księgę kontową uznaje się za prawidłowo prowadzoną i zamkniętą, jeżeli sumy końcowe są zgodne z dokumentacją księgową oraz bilansują się, a mianowicie jeżeli:
1) zaległości i nadpłaty początkowe są zgodne z zaległościami i nadpłatami wykazanymi w księdze z roku poprzedniego;
2) przypisy i odpisy są zgodne z rejestrem przypisów i odpisów;
3) wpłaty zmniejszone o zwroty są zgodne z właściwym kontem księgi dochodów budżetowych;
4) suma łączna zaległości początkowych, przypisów i nadpłat końcowych równa się sumie łącznej nadpłat początkowych, odpisów, wpłat i zaległości końcowych.
9. W drugim roku prowadzi się księgę w taki sam sposób jak w roku poprzednim z tą różnicą, że nie wpisuje się nazwisk dłużników, nie przenosi się zaległości i nadpłat początkowych, bieżące zaś operacje księguje się na tych samych kontach co w roku poprzednim, lecz w kolumnach 14-22.

Wzór nr 7.

Księga kontowa dochodów.

Rok 195 ..

Nr kontaNazwisko t imię firma, nazwa, adresZaległości (nadpłaty)Dziennik

(rejestr)

Rok (okres)
rok

(okres)

kwotadatapozycja
grgr
1234567

(ciąg dalszy)

Przypisy (odpisy)Wpłaty (zwroty)Dodatek u zwłokęKoszty egzekucyjneZaległości (nadpłaty)Dziennik (rejestr)
Rok

(okres)

kwotadatapozycja
grgrgrgrgr
89101112131415
§  27. Księga kontowa dłużników i wierzycieli.
1. P.g.r.n. prowadzą ewidencję należności i zobowiązań w księdze kontowej dłużników i wierzycieli (wzór nr 8).
2. W księdze przeznacza się osobną część dla:
1) dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek do rozliczenia,
2) wierzycieli.
3. Dla każdego dłużnika lub wierzyciela otwiera się we właściwej części księgi osobne konto, przeznaczając na konto odpowiednią ilość wierszy, stosownie do przewidywanej ilości zapisów na koncie w ciągu roku.
4. Na kontach dłużników z tytułu zaliczek do rozliczenia kolumnę 5 oznacza się tytułem "Zaliczki", a kolumnę 6 tytułem "Rozliczono". W kolumnie 5 zapisuje się wypłacone zaliczki, w kolumnie 6 zaliczki rozliczone i zwrócone.
5. Na kontach wierzycieli kolumnę 6 oznacza się tytułem "Zobowiązania", a kolumnę 5 tytułem "Pokryto". Konta wierzycieli zakłada się dla jednostek, od których p.g.r.n. otrzymało sumy na wykonanie zleceń obcych, dla zwrotnych zasiłków kasowych otrzymanych z budżetu powiatowego, a także dla zobowiązań z budżetu p.g.r.n., jeżeli zobowiązanie ma być pokryte w kilku terminach lub w terminie późniejszym od powstania zobowiązania.

Wzór nr 8.

Księga kontowa dłużników i wierzycieli.

Lp.DataTreśćSaldo
grgrgr
1234567
§  28. Karty wynagrodzeń.
1. Podstawę do obliczenia kwoty należnej z tytułu wynagrodzeń poszczególnych pracowników stanowią karty wynagrodzeń (wzór nr 9).
2. Kartę wynagrodzenia zakłada się dla każdego pracownika oddzielnie i przypisuje w niej należności na podstawie pism nominacyjnych i innych zarządzeń oraz umów.
3. Każde obciążenie wynagrodzenia powinno być odnotowane na właściwej karcie wynagrodzenia.
4. Kartę wynagrodzenia prowadzi się tak, aby była w niej uwidoczniona każda składowa część wynagrodzenia brutto, ogólna suma brutto, kwoty przypadające do potrącenia oraz kwota netto przypadająca do wypłaty. Obliczenie uposażenia stałego wpisuje się tylko przy zmianach tego uposażenia, natomiast wypłaty netto tego uposażenia oraz wypłaty jednorazowe wpisuje się przy każdej wypłacie.
5. Potrącenia jednorazowe, np. nie rozliczone zaliczki, odpłatności za świadczenia socjalne itp., uwidacznia się w kolumnach dotyczących wypłat jednorazowych.
6. W uzasadnionych przypadkach mogą być stosowane karty wynagrodzeń według odmiennych wzorów, dostosowanych do zasad obliczania i wypłacania wynagrodzeń.
7. W razie przeniesienia pracownika na inne miejsce służbowe p.g.r.n. sporządza na podstawie karty wynagrodzenia wypis należności i długów, zawierający poszczególne składniki uposażenia, określenie rodzajów i wysokości zadłużeń, jak również czasokres, do którego ostatnie wynagrodzenie zostało wypłacone, i przesyła go tej jednostce, która przeniesionemu pracownikowi będzie wypłacała wynagrodzenie, samą zaś kartę przechowuje u siebie.

KARTA WYNAGRODZENIA

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

§  29. Księga materiałowa.
1. P.g.r.n. prowadzą ewidencję materiałów w księdze materiałowej (wzór nr 10).
2. Do księgi materiałowej wpisuje się wszystkie zakupione i otrzymane materiały, z wyjątkiem materiałów biurowych.
3. Dla każdego rodzaju materiałów prowadzi się osobne konto (np. węgiel, drzewo, benzyna, cegły, wapno itp.).
4. Przychód materiałów zapisuje się według cen nabycia na podstawie faktur (rachunków), a w przypadku nieodpłatnego otrzymania - na podstawie protokołów przyjęcia według obowiązujących cen urzędowych.
5. Rozchód materiałów zapisuje się według średniej jednostkowej wartości zapasu, którą ustala się przez podzielenie wartości końcowego zapasu (kolumna 10) przez jego ilość (kolumna 9). Podstawą księgowania rozchodów powinny być zlecenia wydania materiałów bądź okresowe zestawienia zużycia materiałów.
6. Nadwyżki materiałowe stwierdzone przy inwentaryzacji zapisuje się na przychód, braki zaś zapisuje się na rozchód. Wartość braków zawinionych powinna być pokryta przez osoby odpowiedzialne za braki.

Wzór nr 10.

Księga materiałowa.

Nr konta ..............

Nazwa materiału ........... jednostka miary ............................ zapas normatywny ........................

Lp.DataTreśćPrzychódRozchódStanCena przeciętna
ilośćcenawartość ogólnailośćwartość ogólnailośćwartość ogólna
grgrgrgrgr
1234567891011
§  30. Księga inwentarzowa.
1. P.g.r.n. prowadzą ewidencję środków podstawowych w księdze inwentarzowej (wzór nr 11).
2. Do środków podstawowych zalicza się wszystkie środki o wartości jednostkowej ponad 30 zł, których użytkowanie trwa dłużej niż jeden rok.
3. Księgę inwentarzową dzieli się na następujące działy:

A. Budynki (np. szkoły) i budowle (np. mosty)

B. Urządzenia plantacyjne i melioracyjne

C. Inwentarz specjalny (instrumenty, aparaty itp.)

D. Instrumenty medyczne

E. Środki transportowe

F. Bielizna, pościel i odzież

G. Eksponaty i wartości muzealne

H. Biblioteki

I. Inwentarz gospodarczy i biurowy

J. Zwierzęta robocze i produktywne.

4. W ramach każdego działu otwiera się osobne konto dla każdego rodzaju środków podstawowych (np. w dziale I stoły, krzesła itp.). Konta te oznacza się w ramach każdego działu osobną numeracją cyframi arabskimi.
5. Obroty dotyczące przychodu i rozchodu środków podstawowych wpisuje się w porządku kolejnym na kontach poszczególnych działów. Wartość przedmiotu ustala się według cen nabycia (faktury), a w ich braku - według szacunku. Pod każdym numerem kolejnym zapisuje się tylko jeden przedmiot. Przy pozycjach przychodu należy odnotować w kolumnie 10 pozycje rozchodu, pod którymi przedmiot został zapisany na rozchód. Wzajemnego powoływania pozycji dokonuje się w momencie wypisywania przedmiotu na rozchód.
6. Zapisów w księdze dokonuje się atramentem. Wyjątek stanowią zapisy odnoszące się do miejsca znajdowania się środka podstawowego, które wypełnia się zwykłym ołówkiem. W razie zmiany tego miejsca wyciera się poprzedni zapis w kolumnie 11, a wpisuje właściwy.
7. Na każdym przedmiocie, o ile tylko pozwala na to jego wielkość, forma itp., oznacza się numer, pod którym przedmiot ten figuruje w księdze inwentarzowej. Numer ten może być namalowany farbą olejną, zrobiony tuszem, wytłoczony lub wypalony, tak aby był wyraźny i trwały. Numer przedmiotu składa się z oznaczenia działu i konta oraz z numeru kolejnego (liczbami arabskimi) przychodu tego konta. Stosownie do tego numer na przedmiocie oznacza się przykładowo następująco: I-2/6, w czym litera "I" oznacza "Inwentarz gospodarczy i biurowy", liczba "2" oznacza numer konta, np. "krzesła", a liczba "6" oznacza, iż dane krzesło jest zapisane pod szóstą pozycją na koncie "krzesła".

Obok numeru na danym przedmiocie, o ile to jest tylko możliwe, zamieszcza się inicjały p.g.r.n, albo czyni się inny trwały i wyraźny znak wskazujący, że przedmiot należy do p.g.r.n.

8. Do księgi inwentarzowej p.g.r.n. wpisuje się również środki podstawowe użytkowane przez jednostki objęte budżetem p.g.r.n. (np. szkoły, żłobki itp.).
9. Ewidencję zbiorów bibliotecznych prowadzi się w sposób ustalony odrębnymi przepisami.

Wiór nr 11.

Księga inwentarzowa.

Nr kolejnyData przychodu bądź rozchodu i pożycia dziennika obrotomNumer fabryczny przedmiotu (obiektu)Nazwa przedmiotu (obiektu), jego opis i stanOd kogo otrzymano (zakupiono) bądź powód wykreślenia z inwentarza
przychodurozchodu
123456

(ciąg dalszy)

WartośćPrzeciwstawny numer kolejnyMiejsce znajdowania się przedmiotu

(obiektu)

Uwagi
przychódrozchóesaldo
grgrgr
789101112
-
§  31. Księga kontroli druków ścisłego zarachowania.
1. Ewidencję druków ścisłego zarachowania (kwitariuszy, czeków) prowadzi się w księdze druków ścisłego zarachowania (wzór nr 12).
2. W księdze otwiera się oddzielne konto dla każdego rodzaju druków.
3. Kolumny wartościowe wypełnia się tylko w odniesieniu do druków płatnych. Z końcem miesiąca wyprowadza się w księdze na każdym koncie sumy miesięczne tak co do ilości, jak i wartości. Do sumy przychodu dodaje się pozostałość z ubiegłego miesiąca, a następnie odejmuje się sumę rozchodu i wyprowadza się pozostałość na miesiąc następny.
4. Zużycie własne druków księguje się w ilościach dekadowych lub miesięcznych.
5. Każdy wydany kwitariusz (wzór nr 1) zapisuje się w osobnej przedziałce. Wydanie kwitariusza pracownikowi (inkasentowi) następuje za potwierdzeniem odbioru w kolumnie 10. Datę zwrotu kwitariusza przez pracownika (inkasenta) notuje się w kolumnie 11. Ilość ewentualnych nie wykorzystanych blankietów pokwitowań w kwitariuszu zwracanym przez pracownika (inkasenta) uwidacznia się w kolumnie 12, wpisując równocześnie tę ilość ponownie na przychód. W kolumnie 13 powołuje się numer kolejny, pod którym nie wykorzystane blankiety kwitariusza zapisano ponownie na przychód. Nowy kwitariusz może być wydany po zwróceniu kwitariusza zużytego.
6. Księgę sumuje się co miesiąc i sprawdza ze stanem zapasów druków. Dokonanie sprawdzenia stwierdza swym podpisem pracownik sprawdzający.
7. Księgę kontroli druków ścisłego zarachowania przechowuje się pod zamknięciem.

Wzór nr 12.

Księga kontroli druków ścisłego zarachowania.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Rozdział  V.

Sprawozdawczość.

§  32. Przepisy ogólne.
1. P.g.r.n. sporządza z wykonania swojego budżetu sprawozdania miesięczne oraz sprawozdania kwartalne.
2. W zakres sprawozdawczości miesięcznej wchodzi sprawozdanie o dochodach budżetowych i sprawozdanie o wydatkach budżetowych (§33).
3. W zakres sprawozdawczości kwartalnej wchodzi:
1) sprawozdanie o stanie rachunków (§34);
2) sprawozdanie o dochodach budżetowych (§35);
3) sprawozdanie o wydatkach budżetowych (§36).
4. W sprawozdaniach podaje się sumy narastające, a więc dochody i wydatki wykonane od początku roku do końca okresu sprawozdawczego.
5. P.g.r.n. przesyłają wszystkie sprawozdania do wydziału finansowego prezydium powiatowej rady narodowej w terminie do dnia 5 po upływie okresu sprawozdawczego.
§  33. Sprawozdania miesięczne o dochodach i wydatkach budżetowych.
1. Sprawozdania miesięczne o dochodach i wydatkach budżetowych (wzór nr 13) sporządza się tylko na koniec pierwszego i drugiego miesiąca każdego kwartału oraz na koniec miesiąca grudnia każdego roku.
2. Sumy do sprawozdań ustala się na podstawie księgi dochodów i wydatków budżetowych.

Wzór nr 13.

Sprawozdanie

o dochodach/wydatkach budżetowych na koniec miesiąca ........ 195 .. r.

CzęśćRozdziałSuma

................................................................. .............................................................................

(sekretarz gromadzkiej rady narodowej) (przewodniczący gromadzkiej rady narodowej)

§  34. Sprawozdanie kwartalne o stanie rachunków.
1. Sprawozdanie o stanie rachunków (wzór nr 14) zawiera ogólny stan wykonania budżetu i stan majątkowy p.g.r.n.
2. W części pierwszej sprawozdania wpisuje się sumy ogólne obrotów i sald z księgi kasy i rachunku bieżącego.
3. W części drugiej sprawozdania podaje się pozostałości nie rozliczonych zaliczek, nie pokrytych zobowiązań, materiałów i środków podstawowych, ustalone na podstawie księgi dłużników i wierzycieli, księgi materiałowej i księgi inwentarzowej.
4. Wykazane w sprawozdaniu saldo na rachunku bieżącym podlega potwierdzeniu przez N.B.P.

Wzór nr 14.

Sprawozdanie o stanie rachunków na koniec ........... kwartału 195 .. r.

Część I.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Część II:

Dane uzupełniające:

Dłużnicy (nie rozliczone zaliczki) zł .............................................

Wierzyciele (nie pokryte zobowiązania) zł .............................................

Materiały zł .............................................

Środki podstawowe zł .............................................

............................................................... ............................................................................

(sekretarz gromadzkiej rady narodowej) (przewodniczący gromadzkiej rady narodowej)

§  35. Sprawozdanie kwartalne o dochodach budżetowych.
1. Sprawozdanie kwartalne o dochodach budżetowych (wzór nr 15) sporządza się na podstawie księgi dochodów budżetowych i księgi kontowej dochodów oraz rejestrów przypisów i odpisów, przewidzianych w postępowaniu wymiarowym.
2. Zaległości i nadpłaty początkowe wpisuje się na podstawie księgi kontowej dochodów, przypisy i odpisy - na podstawie rejestrów przypisów i odpisów, wpływy zaś - na podstawie księgi dochodów i wydatków budżetowych. Saldo końcowe ustala się przez wyprowadzenie różnicy między należnościami a wpłatami przy pomocy następującego rachunku: zaległości początkowe - nadpłaty początkowe + przypisy - odpisy - wpływy wykonane = saldo końcowe.
3. Dochody nie przypisane, dla których nie prowadzi się kont osobowych w księdze kontowej dochodów, należy w sprawozdaniu równoważyć przypisem do wysokości wpłat.

Wzór nr 15.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych na koniec .... kwartału 195 .. r.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

................................................................. ............................................................................

(sekretarz gromadzkiej rady narodowej) (przewodniczący gromadzkiej rady narodowej)

§  36. Sprawozdanie kwartalne o wydatkach budżetowych.
1. Sprawozdanie kwartalne o wydatkach budżetowych (wzór nr 16) sporządza się na podstawie księgi dochodów i wydatków budżetowych i danych statystycznych dotyczących wykonania zadań gospodarczych.
2. Sprawozdanie sporządza się oddzielnie dla każdego rozdziału klasyfikacji budżetowej.
3. W części dotyczącej wydatków sumy planowane podaje się po uwzględnieniu zatwierdzonych zmian.
4. W części dotyczącej wykonania planu działalności podaje się ilość wykonanych zadań w okresie sprawozdawczym, np. ilość osobodni, stan etatów, oddziałów itp.

Wzór nr 16.

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych na koniec ... kwartału 195 .. r.

Część .............. rozdział ................ nazwa rozdziału ...............

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

.............................................................. ...............................................................................

(sekretarz gromadzkiej rady narodowej) (przewodniczący gromadzkiej rady narodowej)

Załącznik 

WYKAZ WZORÓW DRUKÓW

Symbol Centrali Wydawniczej Druków (C.W.D.)
1.Kwitariusz przychodowyRb 2
2.Rejestr zawiadomień pocztowychRb 4
3.Lista płatniczaRb 5b
4.Nota księgowaRb 37
5.Księga kasy i rachunku bieżącegoRb 33
6.Księga dochodów i wydatków budżetowychRb 34
7.Księga kontowa dochodówRb 36
8.Księga kontowa dłużników i wierzycieliRb 9
9.Karta wynagrodzeńRb 21
10Księga materiałowaRb 35
11.Księga inwentarzowaRb 14
12.Księga kontroli druków ścisłego zarachowaniaRb 22
13.Sprawozdanie miesięczne o dochodach i wydatkach budżetowych
14.Sprawozdanie kwartalne o stanie rachunkówRb 38
15.Sprawozdanie kwartalne o dochodach budżetowychRb 27
16Sprawozdanie kwartalne o wydatkach budżetowychRb 39