Przepisy kulinarne w zakładach gastronomicznych.

Monitor Polski

M.P.1957.1.8

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 stycznia 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 3 stycznia 1957 r.
w sprawie przepisów kulinarnych w zakładach gastronomicznych.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301) zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 13 stycznia 1954 r. w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Wewnętrznego niektórych uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu artykułami spożywczymi w zakładach żywienia zbiorowego (Monitor Polski Nr A-7, poz. 166) zarządza się, co następuje:
Wszystkie zakłady gastronomiczne (państwowe, spółdzielcze i prywatne) obowiązane są wytwarzać potrawy i napoje (wyroby kulinarne) wyłącznie w oparciu o przepisy kulinarne.
1.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych (wojewódzki zarząd handlu) ustalają przepisy kulinarne obowiązujące we wszystkich zakładach gastronomicznych bądź tylko w określonych zakładach gastronomicznych położonych na terenie danego województwa.
2.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych mogą przekazać swe uprawnienia wynikające z przepisów ust. 1 prezydiom właściwych miejskich rad narodowych (miejski zarząd handlu).
1.
Zakłady gastronomiczne mogą stosować własne przepisy kulinarne po zatwierdzeniu przez prezydia właściwych wojewódzkich rad narodowych, a w przypadku określonym w § 2 ust. 2 - przez prezydia miejskich rad narodowych.
2.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych oraz prezydia miejskich rad narodowych, którym zostały przekazane uprawnienia stosownie do § 2 ust. 2, mogą upoważnić poszczególne przedsiębiorstwa gastronomiczne do stosowania przepisów kulinarnych na wszystkie bądź niektóre wyroby bez obowiązku zatwierdzania w trybie określonym w ust. 1. Uprawnienia te nogą być w każdym czasie cofnięte przez prezydia rad narodowych, które je nadały.
Każdy zakład gastronomiczny obowiązany jest posiadać obowiązujące przepisy kulinarne stosowane w danym zakładzie.
W przepisie kulinarnym należy określić:
1)
wagę nakładu surowców ze wskazaniem, na jaką ilość jest przeznaczony;
2)
wagę gotowego wyrobu;
3)
wagę użytkowych zwrotów surowca zdatnych do dalszego przerobu kulinarnego (np. kości surowe, okrawki mięsne, okrawki tłuszczu mięsnego).
1.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych powinny w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie niniejszego zarządzenia ustalić, które z dotychczas obowiązujących zasadniczych receptur gastronomicznych zachowują moc obowiązującą na terenie danego województwa.
2.
Dotychczasowe zasadnicze receptury gastronomiczne, utrzymane w mocy w trybie określonym w ust. 1, są przepisami kulinarnymi w rozumieniu przepisów niniejszego zarządzenia.
3.
Do czasu wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, pozostają w mocy dotychczasowe zasadnicze receptury gastronomiczne. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Uprawnienia prezydiów wojewódzkich rad narodowych przewidziane w § 2 ust. 1 oraz w § 3 przysługują odpowiednio Prezydiom Rad Narodowych w m.st. Warszawie i m. Łodzi.
Traci moc zarządzenie nr 171 Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 7 maja 1954 r. w sprawie receptur w zakładach gastronomicznych, zmienione zarządzeniami Ministra Handlu Wewnętrznego nr 412 z dnia 23 listopada 1954 r. oraz nr 59 z dnia 2 lutego 1956 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.