Przenoszenie pieniędzy polskich przez osoby zatrudnione w wolnym obszarze celnym.

Monitor Polski

M.P.1958.46.269

Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 2 czerwca 1958 r.
w sprawie przenoszenia pieniędzy polskich przez osoby zatrudnione w wolnym obszarze celnym.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 i 19 ust. 1 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) zarządza się, co następuje:
Zezwala się osobie przekraczającej granicę wolnego obszaru celnego na podstawie dowodu pracy wskazującego na zatrudnienie jej w tym obszarze - na każdorazowe wniesienie do danego obszaru celnego oraz na każdorazowe wyniesienie z tego obszaru pieniędzy polskich do kwoty zł 100.
Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia nie mają zastosowania przepisy zarządzenia nr 55 Komisji Dewizowej z dnia 2 listopada 1950 r. w sprawie przenoszenia pieniędzy polskich przez osoby zatrudnione w wolnym obszarze celnym (Monitor Polski Nr A-125, poz. 1550).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.