Przenoszenie kredytów budżetowych pomiędzy niektórymi działami, rozdziałami i tytułami budżetu centralnego w roku 1968.

Monitor Polski

M.P.1968.6.36

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 lutego 1968 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 8 lutego 1968 r.
w sprawie przenoszenia kredytów budżetowych pomiędzy niektórymi działami, rozdziałami i tytułami budżetu centralnego w roku 1968.

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 1968 z dnia 20 grudnia 1967 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 231) zarządza się, co następuje:
1.
Ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) mogą przenosić, w ramach właściwych części budżetu centralnego kredyty budżetowe:
1)
pomiędzy działami 21 "Szkolnictwo ogólnokształcące i wychowanie", 22 "Szkolnictwo zawodowe", 23 "Szkolnictwo wyższe",
2)
z działów obejmujących środki rezerwowe na właściwe działy, z wyjątkiem środków przeznaczonych na inwestycje,
3)
pomiędzy rozdziałami w ramach działu,
4)
pomiędzy tytułami w ramach działu i rozdziału.
2.
Upoważnienie określone w ust. 1 pkt 3 nie dotyczy kredytów budżetowych objętych rozdziałami "Różna działalność", "Roboty geologiczne" i "Prace projektowe".
Przeniesienia, o których mowa w § 1, mogą być dokonywane przy uwzględnieniu przepisów art. 28 i art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. z 1958 r. Nr 45, poz. 221 i z 1963 r. Nr 28, poz. 164) oraz przepisów wydanych na ich podstawie, a w szczególności przepisów zarządzenia nr 50 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1966 r. w sprawie przenoszenia kredytów między paragrafami budżetu centralnego (Monitor Polski z 1966 r. Nr 40, poz. 205 i z 1968 r. Nr 6, poz. 35).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.