Monitor Polski

M.P.1958.88.492

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 sierpnia 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 3 listopada 1958 r.
w sprawie przeniesienia uprawnień na organy finansowe szczebla powiatowego w zakresie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych dla osób niewidomych. 1

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452) zarządza się, co następuje:
§  1. 2 Przenosi się na organy finansowe szczebla powiatowego uprawnienia określone w art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452) w sprawach dotyczących zaniechania w całości lub w części ustalania zobowiązań podatkowych osobom niewidomym, jeżeli szczególne okoliczności sprawy tego wymagają; uprawnienia te mogą być wykorzystane:
1) w zakresie podatków obrotowego i dochodowego - o ile osoby te trudnią się rzemiosłem przy zatrudnieniu nie więcej niż 1 pracownika najemnego lub 1 członka rodziny, nie licząc małżonka, przemysłem ludowym lub domowym bądź pracą chałupniczą,
2) w zakresie podatku od wynagrodzeń - od przychodów otrzymywanych nie z tytułu stosunku pracy, a podlegających temu podatkowi,
3) w zakresie podatku gruntowego - o ile osoby te w gospodarstwie rolnym zatrudniają stale nie więcej niż 1 pracownika najemnego lub 1 członka rodziny, nie licząc małżonka,
4) w zakresie podatku od lokali - o ile źródłem utrzymania tych osób nie są przychody, podlegające podatkom obrotowemu i dochodowemu - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 1.
§  2. Zarządzenie nie dotyczy opłat za karty rejestracyjne.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wymiaru podatków jeszcze nie dokonanego.
1 Tytuł zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 23 lipca 1965 r. (M.P.65.40.224) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 sierpnia 1965 r.
2 § 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 zarządzenia z dnia 23 lipca 1965 r. (M.P.65.40.224) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 sierpnia 1965 r.