Monitor Polski

M.P.1952.A-34.497

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1951 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 12 kwietnia 1952 r.
w sprawie przemianowania katedry na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. R. P. z 1952 r. Nr 6, poz. 38) zarządza się, co następuje:
§  1. W Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Elektrycznym przemianowuje się katedrę urządzeń radiotechnicznych wraz z połączonym z nią zakładem naukowym na katedrę urządzeń radiotechnicznych odbiorczych.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1951 r.