Monitor Polski

M.P.1952.A-80.1294

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 1952 r.
§  2. Organizację i szczegółowy zakres działania Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przemysłu określa statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.