Monitor Polski

M.P.1952.A-80.1294

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 1952 r.

UCHWAŁA NR 771
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 września 1952 r.
w sprawie przekształcenia Głównego Instytutu Pracy w Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemysłu oraz nadania mu statutu.

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 5, poz. 38) w brzmieniu nadanym w art. 74 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1952 r. Nr 6, poz. 38) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Instytut naukowo-badawczy "Główny Instytut Pracy" utworzony zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 kwietnia 1948 r. w sprawie utworzenia Głównego Instytutu Pracy przekształca się w "Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemysłu".
2. Zadaniem Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przemysłu jest prowadzenie badań w zakresie socjalistycznej ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw przemysłowych oraz opracowywanie i rozwijanie socjalistycznej organizacji pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych w celu usprawnienia i podniesienia wyników ich działalności gospodarczej.
§  2. Organizację i szczegółowy zakres działania Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przemysłu określa statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  3. Wykonanie uchwały porucza się Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT INSTYTUTU EKONOMIKI I ORGANIZACJI PRZEMYSŁU

Rozdział I.

Postanowienia ogólne.

§  1. Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemysłu, zwany dalej w skróceniu "Instytutem", działa na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 5, poz. 38), zmienionej ustawą z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1952 r. Nr 6, poz. 38), oraz uchwały Nr 771 Rady Ministrów z dnia 10 września 1952 r. w sprawie przekształcenia Głównego Instytutu Pracy w Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemysłu oraz nadania mu statutu (Monitor Polski Nr A-80, poz. 1294).
§  2. Siedzibą Instytutu jest m. st. Warszawa.
§  3. Instytut posiada osobowość prawną.
§  4. Zwierzchni nadzór nad Instytutem sprawuje Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (PKPG).
§  5. Instytut ma prawo używania pieczęci okrągłej z godłem państwowym pośrodku i napisem zawierającym nazwę instytutu w otoku.
§  6.
1. Zadaniem Instytutu jest:
1) prowadzenie badań w zakresie socjalistycznej ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw przemysłowych,
2) opracowywanie i rozwijanie socjalistycznej organizacji pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych w celu usprawnienia i podniesienia wyniku ich działalności gospodarczej, a w szczególności:
a) opracowywanie dla przedsiębiorstw przemysłowych socjalistycznych metod: organizacji produkcji, zarządzenia, planowania wewnątrzzakładowego i sprawozdawczości, rozrachunku gospodarczego, służb pomocniczych, metod kooperacji i techniki łączności wewnątrzzakładowej oraz innych elementów działalności przedsiębiorstwa przemysłowego,
b) badanie i rozwijanie przodujących metod pracy, stanowiących podstawę rozwoju współzawodnictwa i ruchu stachanowskiego,
c) opracowywanie metod i organizacji rachunkowości przedsiębiorstw przemysłowych,
d) opracowywanie metod i środków technicznych pracy biurowej,
e) opiniowanie na zlecenie władzy zwierzchniej planów prac innych placówek naukowo-badawczych, zakładów i katedr szkół wyższych w zakresie objętym działalnością Instytutu,
f) przeprowadzanie ekspertyz oraz opracowywanie opinii na żądanie władz i instytucji państwowych,
g) prowadzenie ośrodka dokumentacji naukowo-technicznej,
h) organizowanie i współudział w organizowaniu konferencji, zjazdów naukowych, odczytów, wystaw, kursów itp.
i) przygotowywanie i doskonalenie specjalistów w zakresie ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw przemysłowych,
j) utrzymywanie łączności z odpowiednimi instytucjami i organizacjami za granicą, wykorzystywanie zagranicznych doświadczeń a zwłaszcza doświadczeń ZSRR oraz krajów demokracji ludowej,
k) współudział w pracach normalizacyjnych oraz
l) prowadzenie innych prac zleconych przez Przewodniczącego PKPG w zakresie działalności Instytutu.
2. Określone wyżej zadania wykonuje Instytut na podstawie wytycznych ustalonych przez Przewodniczącego PKPG.

Rozdział  II.

Dyrektor i Rada Naukowa.

§  7.
1. Na czele Instytutu stoi dyrektor, który kieruje samodzielnie działalnością Instytutu i jest za nią odpowiedzialny.
2. Dyrektor zarządza Instytutem przy pomocy dwóch zastępców. Zastępcy mają przydzielony zakres pracy, za który odpowiadają przed dyrektorem.
3. Dyrektora i jego zastępców powołuje i odwołuje Przewodniczący PKPG.
§  8. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie całością prac naukowo-badawczych i organizacyjno-administracyjnych Instytutu,
2) przedstawianie Radzie Naukowej do zaopiniowania projektów planów prac oraz preliminarzy dochodów i wydatków Instytutu,
3) przedstawianie Przewodniczącemu PKPG do zatwierdzenia planów prac i preliminarzy dochodów i wydatków (pkt 2),
4) zwoływanie konferencji i zjazdów naukowych,
5) przedstawianie Przewodniczącemu PKPG sprawozdań z działalności Instytutu.
§  9. Przy Instytucie działa Rada Naukowa.
§  10.
1. Rada Naukowa składa się z przewodniczącego, jego zastępcy oraz co najmniej 6 członków powoływanych przez Przewodniczącego PKPG na okres 3 lat spośród przedstawicieli nauki i znawców zagadnień wchodzących w zakres działania Instytutu.
2. Przewodniczący Rady, jego zastępcy oraz członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji.
3. Dyrektor i pracownicy Instytutu nie mogą wchodzić w skład Rady.
§  11. Do zakresu działania Rady Naukowej należy:
1) inicjowanie prac naukowo-badawczych,
2) opiniowanie planów prac, preliminarzy dochodów i wydatków Instytutu oraz sprawozdań z działalności Instytutu,
3) wypowiadanie się w sprawach dotyczących organizacji Instytutu,
4) rozpatrywanie innych spraw na zlecenie Przewodniczącego PKPG lub na wniosek Przewodniczącego Rady jak również dyrektora Instytutu.
§  12.
1. Posiedzenia Rady Naukowej zwołuje jej przewodniczący.
2. Przewodniczący obowiązany jest zwoływać posiedzenia Rady Naukowej co najmniej dwa razy w ciągu roku kalendarzowego.
3. Niezależnie od obowiązku przewidzianego w ustępie 2 przewodniczący obowiązany jest zwoływać posiedzenia Rady:
1) na żądanie Przewodniczącego PKPG,
2) na żądanie dyrektora Instytutu,
3) na wniosek co najmniej połowy liczby członków Rady.
4. W posiedzeniach Rady bierze udział dyrektor Instytutu lub wyznaczony przez niego zastępca bez prawa brania udziału w głosowaniu.
§  13.
1. Do ważności uchwał Rady Naukowej konieczna jest obecność przewodniczącego lub jego zastępcy i co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości rozstrzyga głos przewodniczącego.
3. Uchwały Rady może uchylać Przewodniczący PKPG w całości lub części, z urzędu lub na wniosek dyrektora Instytutu.
§  14. Członkowie Rady otrzymują za udział w posiedzeniach wynagrodzenie w wysokości określonej przez Przewodniczącego PKPG w porozumieniu z Ministrem Finansów.

Rozdział  III.

Organizacja Instytutu.

§  15.
1. Komórki organizacyjne Instytutu dzielą się na naukowe i usługowe.
2. Komórki naukowe realizują zasadnicze zadania Instytutu, określone w § 6 statutu, a komórki usługowe wykonują funkcje pomocnicze w stosunku do komórek naukowych, w szczególności zaś załatwiają sprawy: personalne, budżetowe, rachunkowe i gospodarcze,
§  16.
1. W skład Instytutu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Dział Planowania,
2) Dział Personalny,
3) Działowy Ośrodek Dokumentacji,
4) Dział Budżetowo-Rachunkowy,
5) Dział Administracyjno-Gospodarczy,
6) Zakład Przemysłu Hutniczego,
7) Zakład Przemysłu Maszynowego,
8) Zakład Przemysłu Chemicznego,
9) Zakład Przemysłu Włókienniczego,
10) Zakład Przemysłu Ceramicznego,
11) Zakład Przemysłu Spożywczego,
12) Zakład Przemysłu Odzieżowego,
13) Zakład Środków Technicznych Pracy Biurowej,
14) Zakład Badania i Rozpowszechniania Przodujących Metod Pracy,
15) Zakład Taryfikacji,
16) Zakład Organizacji i Techniki Rachunkowości.

Rozdział  IV.

Zasady gospodarki finansowej.

§  17. Ogół dochodów i wydatków Instytutu objęty jest budżetem Państwa (budżet centralny) w części dotyczącej PKPG.
§  18.
1. Do składania w imieniu Instytutu oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób.
2. Osobami upoważnionymi są: dyrektor, jego zastępcy i ustanowieni pełnomocnicy. Zastępcy dyrektora i pełnomocnicy działają w granicach swego umocowania.
3. Przewodniczący PKPG ustanawia i odwołuje pełnomocników oraz ustala granice umocowania zastępców dyrektora i pełnomocników, jak również może upoważnić dyrektora do samodzielnego składania oświadczeń w szczegółowym zakresie.
§  19. Wszelkie dokumenty obrotu pieniężnego, dokumenty obrotu materiałami i towarami, jak również dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydania środków pieniężnych, materiałów albo towarów, podpisują łącznie dyrektor lub osoba przez niego do tego upoważniona i starszy księgowy lub osoba przez niego do tego upoważniona.
§  20. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności poszczególnych mogą być ustanowieni pełnomocnicy, którzy działają łącznie lub oddzielnie w granicach ich umocowania. Udzielenie pełnomocnictwa następuje w sposób przewidziany dla składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Instytutu.
§  21. Likwidację Instytutu na podstawie uchwały Rady Ministrów zarządza Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w porozumieniu z Ministrem Finansów.