Monitor Polski

M.P.1950.A-78.911

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1961 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM RZĄDU
z dnia 24 czerwca 1950 r.
w sprawie przekazywania przedsiębiorstw, zakładów lub ich części oraz przedmiotów majątku trwałego pomiędzy państwowymi jednostkami gospodarczymi a jednostkami spółdzielczymi. *

I.

Postanowienia ogólne.

§  1.
1. Państwowymi jednostkami gospodarczymi w rozumieniu niniejszej uchwały są: przedsiębiorstwa, zakłady i instytucje państwowe, przedsiębiorstwa państwowo-spółdzielcze, centrale spółdzielczo-państwowe oraz spółki praca cywilnego i handlowego, w których Skarb Państwa, przedsiębiorstwa państwowe albo osoby prawne prawa publicznego posiadają udział wynoszący ponad 50% kapitału zakładowego.
2. Jednostkami spółdzielczymi w rozumieniu niniejszej uchwały są: Centralny Związek Spółdzielczy, centrala spółdzielni i spółdzielnia.
3. Przekazaniem w rozumieniu niniejszej uchwały jest przeniesienie prawa własności.

II.

Przekazywanie przedsiębiorstw, zakładów lub ich części oraz przedmiotów majątku trwałego przez państwowe jednostki gospodarcze na rzecz spółdzielczych jednostek gospodarczych.

§  2. 1 Przekazywanie przedsiębiorstw, zakładów lub ich części oraz przedmiotów majątku trwałego przez państwowe jednostki gospodarcze na rzecz spółdzielczych jednostek gospodarczych następuje na podstawie decyzji władzy naczelnej, która sprawuje nadzór nad przekazującą jednostką gospodarczą - w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministrem Finansów po zasięgnięciu opinii właściwej centrali spółdzielni, a jeżeli sprawa dotyczy spółdzielni nie zrzeszonej w żadnej z istniejących central spółdzielni - Centralnego Związku Spółdzielczego.
§  3. Przekazywanie, o którym mowa w § 2, następuje odpłatnie.
§  4. Jeżeli przedmiot przekazania działa na podstawie odrębnego rachunku gospodarczego i samodzielnie bilansuje, przejęciu podlegają wszystkie aktywa i pasywa, objęte bilansem, sporządzonym na dzień przekazania.
§  5. 2 (uchylony).
§  6.
1. W przypadku, gdy przedmiotem przekazania jest zakład, który samodzielnie nie bilansuje, lub dział takiego zakładu, albo środki trwałe, przekazanie następuje według spisu majątku z natury (inwentaryzacja na dzień przejęcia).
2. Inwentaryzację przeprowadzają wspólnie przedstawiciele strony przekazującej i przejmującej. Spis inwentarza podpisują kierownicy i główni księgowi obu stron.
§  7. 3 Wycena przekazywanych środków trwałych i obrotowych na dzień przejęcia powinna się opierać na następujących zasadach:
1) środki trwałe należy wyceniać na podstawie księgowych wartości nabycia z uwzględnieniem odpisów na zużycie; wartości, wyrażone w złotych przedwojennych, przelicza się według obowiązującego mnożnika,
2) inwestycje rozpoczęte - według nakładów efektywnie poniesionych,
3) materiały i towary - według cen nabycia z uwzględnieniem kosztów związanych z nabyciem, jak przewóz, cło itp., jednak bez kosztów magazynowania w magazynach własnych; jeżeli ceny nabycia są wyższe od aktualnych cen cenników państwowych, obowiązują te ostatnie ceny,
4) wyroby gotowe - według rzeczywistych kosztów wytwarzania; jeżeli koszt wytwarzania jest wyższy od ceny ustalonej aktualnym cennikiem państwowym, obowiązuje cennik państwowy,
5) wyroby półgotowe i wyroby w toku - według kosztu własnego z uwzględnieniem ich przydatności do dalszej produkcji.
§  8.
1. Przekazanie przedsiębiorstwa, zakładu lub jego części oraz środków majątku trwałego powinno nastąpić aktem zdawczo-odbiorczym, który podpisują kierownicy i główni księgowi obu stron. Do aktu zdawczo-odbiorczego dołącza się spis inwentarza, sporządzanego na dzień przekazania.
2. Protokóły zdawczo-odbiorcze powinny być uzgodnione z bankami finansującymi eksploatację lub inwestycje.
§  9.
1. Sumy przypadające na środki trwałe przejmujący uiści w przeciągu lat 2. Właściwe nadrzędne organizacje państwowe i spółdzielcze mogą zmienić termin powyższy.
2. Zapłaty należności za przekazane środki obrotowe należy dokonać w ciągu 3 miesięcy od dnia przekazania.
§  10. Spłata sum przypadających z tytułu przekazania powinna być przewidziana w planie finansowym jednostki przejmującej.
§  11. Bilans i spis inwentarza powinny być sporządzone na pierwszy dzień miesiąca.

III.

Przekazywanie przedsiębiorstw, zakładów lub ich części oraz przedmiotów majątku trwałego przez spółdzielcze jednostki gospodarcze na rzecz państwowych jednostek gospodarczych.

§  12. Przekazywanie przedsiębiorstw, zakładów lub ich części oraz środków majątku trwałego przez spółdzielcze jednostki gospodarcze na rzecz państwowych jednostek gospodarczych następuje z zachowaniem przepisów §§ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 z poniższymi zmianami i uzupełnieniami.
§  13. 4 Przekazywanie stanowiących własność jednostek spółdzielczych przedsiębiorstw lub ich części, zakładów i innych składników majątku jednostek spółdzielczych na rzecz państwowych jednostek gospodarczych oraz zwrot przedsiębiorstw, oddanych jednostkom spółdzielczym przez Państwo lub samorząd w zarząd, użytkowanie lub dzierżawę, następuje na podstawie decyzji Ministra sprawującego nadzór nad przejmującą państwową jednostką gospodarczą, wydanej w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministrem Finansów po zasięgnięciu opinii właściwej centrali spółdzielni, a jeżeli sprawa dotyczy spółdzielni nie zrzeszonej w żadnej z istniejących central spółdzielni - Centralnego Związku Spółdzielczego.
§  14.
1. Oddanie państwowym jednostkom gospodarczym przez jednostki spółdzielcze przedsiębiorstw oraz przedmiotów majątku trwałego, które przez Państwo lub samorząd terytorialny zostały jednostkom spółdzielczym przekazane w zarząd i użytkowanie albo dzierżawę oraz przedmiotów majątku trwałego, które zostały nabyte albo wytworzone przez jednostki spółdzielcze z dotacji państwowych lub samorządowych - następuje nieodpłatnie.
2. Jeżeli w przedmiotach, określonych w ustępie poprzednim, jednostki spółdzielcze przeprowadziły roboty kapitalne (inwestycje i remonty kapitalne) z własnych środków, należy zwrócić jednostkom spółdzielczym nakłady na te roboty kapitalne, wykazane ich księgami, po potrąceniu normalnych odpisów na zużycie.
3. Jednostka spółdzielcza przekazuje odpłatnie państwowej jednostce gospodarczej wszelkie surowce, materiały pomocnicze, opakowania itd., półfabrykaty i towary gotowe znajdujące się w oddanym przedsiębiorstwie a wykazane w sporządzonym na dzień przekazania inwentarzu wg wyceny dokonanej na podstawie § 7 niniejszej uchwały.
4. Strony zainteresowane określą, które należności i zobowiązania wobec osób trzecich, figurujące w bilansie zamknięcia mają być przejęte odpłatnie przez stronę przejmującą. Należności określone jako wątpliwe nie podlegają przejęciu i będą z rozliczenia wyłączone. Ściąganiem tych wątpliwych należności zajmuje się strona przejmująca na rachunek strony przekazującej.
5. Bilans, na podstawie którego następuje przejęcie przedsiębiorstwa, sporządza przejmująca jednostka gospodarcza w terminie określonym przez Ministra pełniącego nad nią nadzór. Jednostka przejmująca doręczy bilans ten jednostce spółdzielczej celem sprawdzenia przez jej dział bilansowy.
6. Udokumentowane wydatki okresu przyszłego będą zwrócone przez stronę przejmującą jednostce spółdzielczej.
7. Gotówka w kasie przejętego przedsiębiorstwa i na kontach bankowych nie ulega przejęciu.
§  15.
1. W przypadku, gdy przedmiot przekazania stanowiący własność Państwa jest w posiadaniu jednostki spółdzielczej na podstawie umowy dzierżawy, zawartej z organem państwowym lub samorządowym, umowa ta ulega rozwiązaniu a przedmiot dzierżawy ulega przekazaniu państwowej jednostce gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Jeżeli przedmiot przekazania stanowi mienie opuszczone w rozumieniu dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz. U. R. P. Nr 13, poz. 87) i znajduje się w posiadaniu jednostki spółdzielczej na mocy umowy dzierżawnej, zawartej z urzędem likwidacyjnym, to umowa dzierżawna ulega rozwiązaniu a jej przedmiot ulega oddaniu państwowej jednostce gospodarczej w zarząd i użytkowanie.
§  16. Przekazanie na rzecz państwowej jednostki gospodarczej przedsiębiorstwa stanowiącego własność jednostki spółdzielczej, które nie jest na odrębnym rachunku gospodarczym i nie posiada wydzielonego majątku i odrębnej księgowości oraz przekazanie innych składników majątku jednostki spółdzielczej następuje odpłatnie.
§  17. W przypadku, gdy przedmiotem przekazania jest przedsiębiorstwo spółdzielcze w całości lub jego część, działająca na podstawie odrębnego rozrachunku gospodarczego oraz posiadająca wydzielony majątek i odrębną księgowość, stosuje się przepis art. 461 ustawy o spółdzielniach w brzmieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1949 r. (Dz. U. R. P. Nr 65, poz. 524).
§  18.
1. Przekazanie przedsiębiorstw stanowiących własność jednostki spółdzielczej lub składników majątku tejże jednostki, powołanych w § 16, dokonuje się na podstawie aktu zdawczo-odbiorczego, do którego dołącza się wykaz przekazywanych przedmiotów (inwentarz) oparty na spisie z natury.
2. Jeżeli przekazanie nastąpiło już przed wydaniem tej uchwały bez sporządzenia formalnego protokółu zdawczo-odbiorczego odpowiadającego przepisom niniejszej uchwały, podstawę przekazania stanowi inwentarz, sporządzony na dzień przekazania.
§  19. W przypadkach, określonych w § 16 tej uchwały, nie podlegają przekazaniu należności i zobowiązania przekazanego przedsiębiorstwa, a likwidację ich przeprowadza przekazująca jednostka spółdzielcza, chyba że władze nadrzędne jednostki przekazującej i jednostki przejmującej wyrażą zgodę na odmienne postępowanie.
§  20. Przy uzgadnianiu protokółów zdawczo-odbiorczych z bankami finansującymi eksploatację lub inwestycje należy termin płatności pożyczek otrzymanych przez jednostki spółdzielcze na roboty kapitalne dostosować do ustalonych w tej uchwale terminów płatności za przekazany majątek.

IV.

Postanowienia końcowe.

§  21. Spory mogące wyniknąć między przejmującym a przekazującym w związku z wykonaniem niniejszej uchwały rozstrzygają państwowe komisje arbitrażowe.
§  22. Postanowienia uchwały niniejszej stosuje się również do przypadków, w których przekazanie przedsiębiorstw, zakładów lub ich części oraz przedmiotów majątku trwałego przez państwowe jednostki gospodarcze na rzecz jednostek spółdzielczych lub odwrotnie już faktycznie nastąpiło lecz rozrachunek z tego tytułu między stronami nie został jeszcze zakończony.
§  23. Uchwała niniejsza nie stosuje się do rolniczych spółdzielni produkcyjnych.
§  24. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim.
* Z dniem 29 grudnia 1956 r. nin. uchwała traci moc w zakresie uregulowanym uchwałą nr 788 z dnia 13 grudnia 1956 r. w sprawie uprawnienia państwowych jednostek organizacyjnych w zakresie rozporządzania zbędnymi maszynami i innymi przedmiotami urządzenia trwałego (M.P.56.105.1205), zgodnie z § 16 pkt 2 uchwały zmieniającej.

Z dniem 1 grudnia 1961 r. nin. uchwała traci moc w części dotyczącej zasad ustalania cen za przekazywane przez spółdzielnie maszyny i inne zbędne przedmioty urządzenia trwałego, zgodnie z § 4 uchwały nr 420 z dnia 27 października 1961 r. w sprawie cen zbędnych maszyn i innych zbędnych przedmiotów urządzenia trwałego zbywanych przez państwowe lub spółdzielcze jednostki organizacyjne (M.P.61.86.364).

1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 649 z dnia 18 września 1954 r. (M.P.54.93.1024) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 1954 r.
2 § 5 uchylony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 649 z dnia 18 września 1954 r. (M.P.54.93.1024) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 1954 r.
3 Z dniem 16 sierpnia 1957 r. § 7 traci moc w zakresie ustalania cen na przedmioty niepełnowartościowe, zgodnie z § 8 pkt 3 uchwały nr 302 z dnia 29 lipca 1957 r. w sprawie cen na przedmioty niepełnowartościowe nabywane lub zbywane przez jednostki państwowe (M.P.57.65.399).
4 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 649 z dnia 18 września 1954 r. (M.P.54.93.1024) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 1954 r.